Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Liettua 3 15 Cr Course 3.9.2019 - 30.4.2020
Liettua 3 15 Cr Course 4.9.2017 - 2.5.2018

Target group

Pakollinen kielten kandiohjelman liettuan opintosuunnan aineopinnoissa. Opintojakso on avoin kaikille yliopiston opiskelijoille.

Prerequisites

Liettua 2.

Learning outcomes

Opintojakson suorittaneen opiskelijan kielitaito on eurooppalaisella taitotasolla B2, ja hän tuntee kielen rakenteen myös teoreettisesti kielitaitoaan vastaavalla tasolla.

Opintojakson suorittanut opiskelija tuntee syvällisemmin Liettuan kulttuuria ja erityisesti liettuankielistä kirjallisuutta. Hänellä on liettuan kielen ja liettualaisen kulttuurin asiantuntijan identiteetti. Hän osaa ilmaista liettuaksi perustellun käsityksensä jostakin puheenaiheesta, hän ymmärtää puheenaiheen sisällöllisen ja muodollisen rakenteen ja osaa viitata toisten mielipiteisiin ja argumentteihin.

Timing

Kolmantena opiskeluvuonna Liettua 2:n jälkeen. Koko lukuvuoden mittainen kurssi, joka järjestetään joka toinen lukuvuosi, alkaen parittomien vuosien syksyllä.

Contents

Opintojaksossa opiskelija kertaa liettuan kieliopin ja syventyy sen yksityiskohtiin. Opiskelija kehittää kielitaitoaan ja kartuttaa Liettuan tuntemustaan kirjallisten ja suullisten harjoitustehtävien avulla. Opiskelija laajentaa sanavarastoaan ja harjoittelee ymmärtämistä lukemalla ja mahdollisesti kääntämällä pitkähköjä tai vaativia autenttisia tekstejä kuten kaunokirjallisia tekstejä ja lehtiartikkeleita. Opiskelija kirjoittaa suunnittelemansa liettuankielisen lopputyön valitsemastaan aihepiiristä ja esittää sen suullisesti ryhmälle.

Activities and teaching methods in support of learning

Opettaja suunnittelee ja sovittaa opetuksensa ryhmän ja yksittäisten opiskelijoitten kehittyvän kielitaidon mukaan niin, että oppiminen on jokaiselle opiskelijalle sopivan haasteellista ja koko ryhmä etenee tavoitteena olevalle kielitaidon tasolle. Kielitaitoa opetetaan ongelmalähtöisesti (opiskelijoiden pitää esimerkiksi väitellä keskenään annetusta aiheesta) ja projektien avulla (opiskelijan tulee esimerkiksi suunnitella lopputyönsä aihe, työstää sitä ja lopulta esittää se sekä kirjallisessa että suullisessa muodossa) niin että opettaja seuraa ja tukee kaikkia aktiviteetteja.

Study materials

Oppi- ja oheiskirjoja: Stumbrienė & Kaškelevičienė, Nė dienos be lietuvių kalbos. Antroji knyga (PDF: www.esparama.lt), Petrašiūnienė, Gramatikos pratimai, Ramonienė & Pribušauskaitė, Praktinė lietuvių kalbos gramatika.

Assessment practices and criteria

Opintojakson suoritukseen edellytetään aktiivista ja säännöllistä osallistumista opetukseen, kotitehtävien ja henkilökohtaisen projektityön tekemistä ja sen esittelyä sekä mahdollisen loppukuulustelun suorittamista hyväksytysti. Hyväksytysti suoritettu opintojakso arvostellaan asteikolla 1–5 kiinnittäen huomiota yllä esitettyihin osaamistavoitteisiin.

Recommended optional studies

Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian opintokokonaisuuden kursseja.

Completion methods

Kontaktiopetusta 112 tuntia, mahdollisuuksien mukaan lisäksi kielistudioharjoituksia. Pakollinen läsnäolo (edellytetään osallistumista 75 %:iin opetuksesta). Aktiivista osallistumista ryhmätöihin ja muuhun tuntityöskentelyyn, runsaasti kotitehtäviä, välikokeita ja laajahko kirjallinen ja suullinen lopputyö.