Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Huom. tällä sivulla esiteltävä fonetiikan ja fonologian kurssi on yksi osa KIK-RU112 Venäjän kielen rakenteet -opintojaksoa. Toinen osa on Johdatus venäjän kieleen -luentokurssi. Opintojen joustavan etenemisen vuoksi molemmat kurssit suositellaan suoritettavaksi saman lukukauden aikana.

Enrol
11.2.2020 at 09:00 - 9.3.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 10.3.2020
14:15 - 15:45
Tue 24.3.2020
14:15 - 15:45
Tue 7.4.2020
14:15 - 15:45
Tue 21.4.2020
14:15 - 15:45
Tue 28.4.2020
14:15 - 15:45

Conduct of the course

Huom. tällä sivulla esiteltävä fonetiikan ja fonologian kurssi on yksi osa KIK-RU112 Venäjän kielen rakenteet -opintojaksoa. Toinen osa on Johdatus venäjän kieleen -luentokurssi. Opintojen joustavan etenemisen vuoksi molemmat kurssit suositellaan suoritettavaksi saman lukukauden aikana.

Description

Opintojaksosta vastaa Kielten kandiohjelma. Opintojakso on pakollinen Kielten kandiohjelman Venäjä äidinkielenä -perusopinnoissa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva venäjän kielen morfologiasta ja syntaksista ja hän ymmärtää venäjän kielen äännejärjestelmän toimimisen ja sen kuvauksen perusteet. Hänellä on perusvalmiudet kielen rakenteiden ymmärtämiseen ja analysointiin. Opiskelija tuntee tärkeimmät kielitieteelliset termit sekä venäjäksi että suomeksi. Opiskelija hallitsee suomen ja venäjän välisen translitteroinnin, ja hänellä on yleiskäsitys foneettisesta ja fonologisesta transkriptiosta.

Venäjä äidinkielenä -opintojen 1. vuosi.
Opintojakson suorittamiseen soveltuvaa opetusta järjestetään kerran lukuvuodessa. Opetusjakso on kokonaisuudessaan kahden periodin mittainen.

Osio 1.: venäjän fonetiikka (äänteet ja niiden artikulatorinen luokittelu; vokaalien reduktioasteet; konsonantteihin liittyvät assimilaatioilmiöt; foneettinen transkriptio); venäjän fonologia (fonologiset piirteet; oppositiot ja niiden neutraalistuminen; fonologinen transkriptio); venäjän morfologia (morfien luokittelu; morfofonologinen vaihtelu; taivutuksen perusteet; sanaluokat); venäjän syntaksi (lausekkeen ja lauseen syntaksi; peruslausetyypit; yhdyslauseiden luokittelu).

Osio 2.: fonetiikan ja fonologian peruskäsitteiden syventäminen; vokaali- ja konsonanttiäänteiden luokittelu; venäjän fonologinen järjestelmä; foneemien edustuminen puheessa; suprasegmentaaliset piirteet (painotus ja intonaatio).

Kurssilla käytettävät oppimateriaalit esitellään ensimmäisellä luennolla.

Itsenäinen suoritus:

Osio 1. Ahti Nikunlassi. Johdatus venäjän kieleen ja sen tutkimukseen. Helsinki 2002 (luvut 2, 3, 9 ja 10) sekä vastuuopettajalta saatava translitterointia ja kielitieteellisiä termejä koskeva lisämateriaali ja kotitehtäväpaketti. Lisälukemistona voi käyttää mm. seuraavia teoksia: Karaulov, Ju. N. (toim.) Russkij jazyk. Ènciklopedija. 1997. ja Karlsson, F. Yleinen kielitiede. 2000.

Osio 2. E. Dibrova (toim.). Sovremennyj russkij jazyk: Teorija. Analiz jazykovyh edinic. Čast’ 1. Moskva 2008 (s. 16–117).

Opintojakso arvostellaan asteikolla 0–5. Arvosteluun vaikuttaa molempien osioiden kokeissa ja itsenäisessä suorituksessa kotitehtäväpaketissa osoitettu taitotaso.

Opintojakso koostuu kahdesta osiosta, jotka on suoritettava yhden lukuvuoden aikana. Molemmat osiot on mahdollista suorittaa joko opetukseen osallistumalla tai itsenäisesti. Osiot on suoritettava annetussa järjestyksessä: Mikäli jompikumpi tai kumpikin osio suoritetaan itsenäisesti, osion 1. on oltava suoritettuna ennen osion 2. suorituksen aloittamista.

Suoritettaessa opintojakson osioita kurssilla edellytetään säännöllistä läsnäoloa, ellei kurssin opettaja muuta ilmoita.

Osion 1. itsenäiseen suoritukseen kuuluu kotitehtäväpaketti, translitterointi- ja termikoe sekä kirjatentti. Osion 2. itsenäiseen suoritukseen kuuluu kirjatentti.

Vanhat vaatimukset:

VVR141, 405719 (osin)