Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
27.8.2019 at 09:00 - 29.10.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 3.9.2019
14:15 - 15:45
Tue 10.9.2019
14:15 - 15:45
Tue 17.9.2019
14:15 - 15:45
Tue 24.9.2019
14:15 - 15:45
Tue 1.10.2019
14:15 - 15:45
Tue 8.10.2019
14:15 - 15:45
Tue 15.10.2019
14:15 - 15:45
Tue 29.10.2019
14:15 - 15:45
Tue 5.11.2019
14:15 - 15:45
Tue 12.11.2019
14:15 - 15:45
Tue 19.11.2019
14:15 - 15:45
Tue 26.11.2019
14:15 - 15:45
Tue 3.12.2019
14:15 - 15:45
Tue 10.12.2019
14:15 - 15:45

Description

Opintojaksosta vastaa Kielten kandiohjelma. Opintojakso on pakollinen Kielten kandiohjelman Venäjä äidinkielenä -opintosuunnan perusopinnoissa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää suomen ja venäjän kielen rakenteellisia ja sanastollisia eroja ja tunnistaa kielten kulttuurisidonnaisia piirteitä. Hän osaa analysoida kielten yhtäläisyyksiä ja eroja ja tuntee niiden kuvauksessa tarvittavia käsitteitä ja terminologiaa. Hän osaa hakea asioihin liittyvää tietoa sanakirjoista, internetistä ja muista lähteistä ja arvioida sitä kriittisesti. Hänellä on myös kuva erojen ja yhtäläisyyksien merkityksestä kielenopetuksessa ja käännöstyössä.

Venäjä äidinkielenä -opintojen alkuvaihe.
Opintojaksoa osittain tai kokonaan vastaavaa opetusta järjestetään jokaisena lukuvuotena.

Opintojakson sisältö täsmentyy tarjolla olevien kurssien ja muiden suoritustapojen sisällön perusteella. Suositeltava kurssi on Venäjän kielen vaikeudet, jolla perehdytään sellaisiin venäjän kielen ilmiöihin, jotka tuottavat suomalaisille erityisiä vaikeuksia. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. verbin rektio, objektin sijamuoto, aspekti, liikeverbit, kiellon ilmaiseminen. Kuhunkin kurssin aihealueeseen liittyy tehtäviä.

Tentti tai esseetehtävien kirjallisuus voi koostua esim. suomen ja venäjän kielen sanastollisia ja kieliopillisia eroja käsittelevistä artikkeleista ja kirjoista.

Opintojaksossa suuri merkitys on opiskelijan itsenäisesti tekemällä työllä.

Opintojakso arvostellaan asteikolla 0–5. Kurssin tai kurssien suorittaminen edellyttää säännöllistä läsnäoloa tunneilla.

Opintojakso suoritetaan käymällä aihepiiriin liittyvä kurssi, osallistumalla kirjatenttiin, kirjoittamalla esseitä ja harjoitustehtäviä tai yhdistelemällä mainittuja suoritustapoja. Opintojakso sisältää runsaasti itsenäistä työskentelyä. Kurssin tai kurssien suorittaminen edellyttää säännöllistä läsnäoloa tunneilla. On suositeltavaa, että osa opintojaksosta suoritetaan käymällä Venäjän kielen vaikeudet -kurssi.

Opintojakson tai osan siitä voi suorittaa myös muiden opintosuuntien tarjoamilla käännöskursseilla tai suomen kieltä käsittelevillä kursseilla, jos ne eivät sisälly opiskelijan muihin opintoihin. Asiasta on kuitenkin sovittava vastuuopettajan kanssa hyvissä ajoin ennen kurssin aloittamista.

Huom. Kaikki opintojaksoa mahdollisesti vastaavat osasuoritukset tulee suorittaa saman lukuvuoden sisällä.

Vanhat vaatimukset:

VVR121, 404791 (osin)