Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 29.8.2019 at 23:59

Description

Course is open for students and exchange students of the study track.

Keskusteluharjoituksissa opiskelijan suullinen kielitaito kehittyy ja sanavarasto laajentuu siten, että hän pystyy ilmaisemaan venäjäksi tavallisia arkisia ja omaan kokemuspiiriinsä liittyviä asioita sekä tunnistaa erot maiden keskustelukulttuurien välillä.

Ääntämisharjoituksissa opiskelija oppii hahmottamaan ääntämisen ja kirjoituksen välisen suhteen, tuottamaan oikein venäjän kielen äänteet ja käyttämään perusintonaatiotyyppejä, sekä tutustuu venäjän kielen foneettisiin erityispiirteisiin ja niihin liittyviin fonetiikan peruskäsitteisiin suomeen vertaillen.

Kuullunymmärtämisharjoituksissa opiskelija oppii ymmärtämään helpohkoa ja keskivaikeaa venäjänkielistä puhetta ja samalla hänen sanavarastonsa laajentuu.

Venäjän opintojen 1. vuosi.
Opintojakso järjestetään kerran lukuvuodessa ja se on neljän periodin mittainen (periodit 1.-4.).

Keskusteluharjoituksissa käsitellään tavallisia arkisia ja opiskelijan omaan kokemuspiiriin liittyviä asioita sekä eroja maiden keskustelukulttuurien välillä.

Ääntämisharjoituksissa tutustutaan ääntämisen ja kirjoittamisen väliseen suhteeseen, käydään läpi venäjän kielen äänteet ja perusintonaatiotyypit, sekä käsitellään venäjän kielen foneettisia erityispiirteitä ja niihin liittyviä fonetiikan peruskäsitteitä suomeen vertaillen.

Kuullunymmärtämisharjoituksissa totuttaudutaan ymmärtämään helpohkoa ja keskivaikeaa venäjänkielistä puhetta eri elämänalueilta.

Opintojaksossa käytettävä oppimateriaali jaetaan kurssin kuluessa.

Keskusteluharjoitukset sisältävät ohjattuja suullisia harjoituksia sekä ohjattua keskustelua. Tunneilla työskennellään koko ryhmän voimin, ryhmissä, pareissa tai itsenäisin suullisin esityksin.

Ääntämisharjoitukset koostuvat lyhyistä teoriaosuuksista, itsenäisestä opettajan opastuksella tapahtuvasta studiotyöskentelystä sekä erilaisista oppimistehtävistä.

Kuullunymmärtämisharjoituksissa tutustutaan eriaiheisiin audio- ja video-ohjelmiin. Ohjelmia käsitellään väliin yhdessä opettajan johdolla suullisesti, väliin kukin opiskelija tutustuu ohjelmaan omaan tahtiinsa tehden tehtävät kirjallisesti, osin suomeksi, osin venäjäksi.

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista harjoitustunneille, kehittymistä kullakin suullisen kielitaidon osa-alueella sekä kotitehtävien ja mahdollisten kokeiden hyväksyttyä suoritusta. Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää lisäksi säännöllistä läsnäoloa harjoitustunneilla. Opintojaksosta ei anneta arvosanaa.

HUOM! Ilmoittaudu siihen harjoitusryhmään, johon sinut on määrätty orientoivalla viikolla.

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena pienryhmissä. Opintojakson suorittaminen edellyttää säännöllistä läsnäoloa.

Vanhat vaatimukset:

405706 Suullinen kielitaito (VVE110)