Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Kirjallinen kielitaito 5 Cr Lecture Course 31.8.2020 - 5.5.2021
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Kirjallinen kielitaito 5 Cr Course 2.9.2019 - 30.4.2020
Kirjallinen kielitaito 5 Cr Course 3.9.2018 - 2.5.2019
Kirjallinen kielitaito 5 Cr Course 6.9.2017 - 30.4.2018

Target group

Opintojaksosta vastaa Kielten kandiohjelma. Opintojakso on pakollinen Venäjä vieraana kielenä -perusopinnoissa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää keskivaikeita venäjänkielisiä tekstejä, jotka käsittelevät maantuntemuksen kannalta relevantteja aihepiirejä. Opiskelija havaitsee suomen ja venäjän sanastollisia ja rakenteellisia eroja, hän tunnistaa tekstin kulttuurisidonnaisia piirteitä, ymmärtää tekstin ongelmakohtia ja osaa tarkastella suomen ja venäjän rakenteita kontrastiivisesti. Opiskelijalla on hyvät perusvalmiudet kääntää keskivaikeita venäjänkielisiä tekstejä luontevalle suomen kielelle apuvälineitä hyödyntäen. Sanavaraston laajentumisen ja erilaisten kirjoitustehtävien ansiosta opiskelija osaa ilmaista ajatuksiaan venäjäksi entistä paremmin ja monipuolisemmin. Opiskelija pystyy tuottamaan kieliopillisesti ja sanastollisesti jokseenkin virheetöntä venäjänkielistä tekstiä yksinkertaisista aiheista ja osaa vastaanottaa rakentavaa palautetta.

Timing

Venäjän vieraana kielenä -opintojen 1. vuosi. Opintojaksoa vastaava kurssi järjestetään kerran lukuvuodessa ja kestää koko lukuvuoden (periodit 1.–4.).

Contents

Opintojakson aikana tehdään:

  • venäjän kielen sanastovaikeuksiin liittyviä harjoituksia
  • kirjallisia ja suullisia käännösharjoituksia venäjästä suomeen
  • kirjallisia käännösharjoituksia suomesta venäjään
  • lyhyitä venäjänkielisiä kirjoitelmia eri aiheista

Completion

Kurssi. Opintokokonaisuutta ei voi suorittaa kirjatenttinä.

Activities and teaching methods in support of learning

Opintojakso pitää sisällään erilaisia työskentelymuotoja ja oppimistehtäviä, mm. ryhmäopetusta, kirjallisia tuotoksia, itsenäistä työskentelyä, parityöskentelyä ja henkilökohtaisen palautteen vastaanottamista.

Study materials

Opettajan jakama materiaali; suositeltavana apuneuvona Ahti Nikunlassin teos Venäjän sanastovaikeuksia.

Assessment practices and criteria

Opintojakso arvostellaan asteikolla 0–5. Osaamistavoitteiden saavuttamista arvioidaan kahden kokeen (teksti- ja sanastokoe; käännöskoe suomesta venäjään) avulla. Kokeet mittaavat:

  • opiskelijan kykyä ymmärtää keskivaikeita venäjänkielisiä tekstejä ja välittää niiden sisältö luontevalla suomen kielellä
  • opintojakson aikana käsiteltyjen sanaryhmien hallintaa
  • opiskelijan kykyä tuottaa kieliopillisesti ja sanastollisesti korrektia venäjänkielistä tekstiä yksinkertaisista aiheista

Molemmista kokeista tulee saada hyväksytty arvosana. Hyväksytty suoritus edellyttää lisäksi säänöllistä läsnäoloa harjoitustunneilla, kotitehtävien tekemistä ja kirjallisten harjoitusten palauttamista sovittuun määräaikaan mennessä sekä opettajan antaman palautteen vastaanottamista omista kirjallisista töistä. Arviointikriteereistä kerrotaan tarkemmin opetuksen yhteydessä.

Completion methods

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena, ja se koostuu harjoitustunneista ja itsenäisestä työskentelystä opettajan johdolla. Opiskelijalta edellytetään säännöllistä läsnäoloa harjoitustunneilla. Opintojaksoon sisältyy kaksi kirjallista koetta.