Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 29.8.2019 at 23:59
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Description

Course is open only for students of the study track.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää keskivaikeita venäjänkielisiä tekstejä, jotka käsittelevät maantuntemuksen kannalta relevantteja aihepiirejä. Opiskelija havaitsee suomen ja venäjän sanastollisia ja rakenteellisia eroja, hän tunnistaa tekstin kulttuurisidonnaisia piirteitä, ymmärtää tekstin ongelmakohtia ja osaa tarkastella suomen ja venäjän rakenteita kontrastiivisesti. Opiskelijalla on hyvät perusvalmiudet kääntää keskivaikeita venäjänkielisiä tekstejä luontevalle suomen kielelle apuvälineitä hyödyntäen. Sanavaraston laajentumisen ja erilaisten kirjoitustehtävien ansiosta opiskelija osaa ilmaista ajatuksiaan venäjäksi entistä paremmin ja monipuolisemmin. Opiskelija pystyy tuottamaan kieliopillisesti ja sanastollisesti jokseenkin virheetöntä venäjänkielistä tekstiä yksinkertaisista aiheista ja osaa vastaanottaa rakentavaa palautetta.

Venäjän vieraana kielenä -opintojen 1. vuosi.
Opintojaksoa vastaava kurssi järjestetään kerran lukuvuodessa ja kestää koko lukuvuoden (periodit 1.–4.).

Opintojakson aikana tehdään:

  • teksti- ja sanastoharjoituksia, jotka pitävät sisällään kirjallisia ja suullisia käännöstehtäviä venäjästä suomeen sekä venäjän kielen sanastovaikeuksiin liittyviä harjoituksia;
  • kontrastiivisia harjoituksia, jotka pitävät sisällään kirjallisia käännöstehtäviä suomesta venäjään;
  • lyhyitä venäjänkielisiä kirjoitelmia eri aiheista

Opettajan jakama materiaali; suositeltavana apuneuvona Ahti Nikunlassin teos Venäjän sanastovaikeuksia.

Opintojakso pitää sisällään erilaisia työskentelymuotoja ja oppimistehtäviä, mm. ryhmäopetusta, kirjallisia tuotoksia, itsenäistä työskentelyä, parityöskentelyä ja henkilökohtaisen palautteen vastaanottamista.

Opintojakso arvostellaan asteikolla 0–5. Osaamistavoitteiden saavuttamista arvioidaan kahden kokeen (teksti- ja sanastokoe; käännöskoe suomesta venäjään) avulla. Kokeet mittaavat:

  • opiskelijan kykyä ymmärtää keskivaikeita venäjänkielisiä tekstejä ja välittää niiden sisältö luontevalla suomen kielellä
  • opintojakson aikana käsiteltyjen sanaryhmien hallintaa
  • opiskelijan kykyä tuottaa kieliopillisesti ja sanastollisesti korrektia venäjänkielistä tekstiä yksinkertaisista aiheista

Molemmista kokeista tulee saada hyväksytty arvosana. Hyväksytty suoritus edellyttää lisäksi säänllistä läsnäoloa harjoitustunneilla, kotitehtävien tekemistä ja kirjallisten harjoitusten palauttamista sovittuun määräaikaan mennessä sekä opettajan antaman palautteen vastaanottamista omista kirjallisista töistä. Arviointikriteereistä kerrotaan tarkemmin opetuksen yhteydessä.

HUOM! Ilmoittaudu siihen harjoitusryhmään, johon sinut on määrätty orientoivalla viikolla. Jos et muista ryhmääsi, ota yhteyttä opintojakson vastuuopettajaan (arja.kirvesmaki@helsinki.fi).

Opintojaksoon kuuluu kolme osiota: 1) Teksti- ja sanastoharjoitukset, 2) Kontrastiiviset harjoitukset ja 3) Kirjallinen tuottaminen. Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena, ja se koostuu harjoitustunneista ja itsenäisestä työskentelystä opettajan johdolla. Opiskelijalta edellytetään säännöllistä läsnäoloa harjoitustunneilla. Opintojaksoon sisältyy kaksi kirjallista koetta.

VANHAT VAATIMUKSET: 405707 Kirjallinen kielitaito (VVE120)