Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.5.2020 at 09:00 - 24.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opintojaksosta vastaa Kielten kandiohjelma. Opintojakso on pakollinen Kielten kandiohjelman Venäjä vieraana kielenä ja Venäjä äidinkielenä -aineopinnoissa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee venäläisen proosataiteen ja runouden keskeisiä teoksia, ymmärtää niiden kirjallisuushistoriallisen merkityksen sekä pystyy analysoimaan niitä kirjallisuudentutkimuksen välinein. Opiskelija tuntee nykyaikaista runoteoriaa, poetiikkaa ja retoriikka, niiden käsitteitä sekä metodeja ja on oppinut soveltamaan näitä tietoja runotekstin analyysiin.

Venäjä vieraana kielenä -opintojen 2. vuosi.
Opintojaksoa vastaava kurssi järjestetään kerran lukuvuodessa ja se on kahden periodin mittainen.

Opintojakson voi myös suorittaa kirjatenttinä.

Opintojaksolla perehdytään venäläisen proosan ja runouden keskeisiin teoksiin. Luento- ja analyysikurssilla harjoitetaan kaunokirjallisten tekstien analyysi- ja tulkintataitoja, sovelletaan proosan- ja runoudentutkimuksen avainkäsitteitä sekä perehdytään kirjallisuudentutkimuksen teoriaan. Opintojaksolla annetaan yleiskäsitys venläisen runouden historiasta 1700-luvulta 1900-luvun loppuun laji- ja säemuotojen kehityksen kannalta. Opintojaksolla perehdytään myös runoanalyysin digitaalisten menetelmien perusteisiin.

Kirjatenttiin luetaan seuraavat teokset:

1. Proosa (valitaan 5 teosta): I. Gončarov, Oblomov, I. Turgenev, Otcy i deti, A. Belyj, Peterburg, A. Platonov, Kotlovan, M. Bulgakov, Master i Margarita, Ju. Trifonov, Dom na naberežnoj, V. Sorokin, Očered'. Teokset voidaan lukea käännöksinä.

2. Runous: vastuuopettajalta saatavan listan mukaisesti

3. Johdatus kirjallisuusanalyysiin (s. 59–153); B. Tomaševskij, Teorija literatury. Poètika (s. 102–175).

Opintojakso pitää sisällään luento-osuuksia ja itsenäistä kirjallista työskentelyä.

Opintojakso arvostellaan asteikolla 0–5. Osaamistavoitteiden saavuttamista arvioidaan kirjoitettavien tehtävien perusteella. Arvosana muodostuu kirjallisten tehtävien keskiarvosta. Hyväksytty suoritus edellyttää säännöllistä läsnäoloa luennoilla ja harjoitustunneilla.

Opintojakso suoritetaan luento- ja analyysikurssin yhdistelmänä (edellyttää 85% läsnäoloa). Opintojakso voidaan suorittaa myös kirjatenttinä.