Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
28.10.2019 at 09:00 - 30.10.2019 at 23:59
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 30.10.2019
14:15 - 15:45
Thu 31.10.2019
14:15 - 15:45
Fri 1.11.2019
10:15 - 11:45
Wed 6.11.2019
14:15 - 15:45
Thu 7.11.2019
12:15 - 13:45
Fri 8.11.2019
10:15 - 11:45
Wed 13.11.2019
14:15 - 15:45
Wed 20.11.2019
14:15 - 15:45
Thu 21.11.2019
12:15 - 13:45
Fri 22.11.2019
10:15 - 11:45
Wed 27.11.2019
14:15 - 15:45
Thu 28.11.2019
14:15 - 15:45
Fri 29.11.2019
10:15 - 11:45
Wed 4.12.2019
14:15 - 15:45
Thu 5.12.2019
12:15 - 13:45
Wed 11.12.2019
14:15 - 15:45
Thu 12.12.2019
14:15 - 15:45
Fri 13.12.2019
10:15 - 11:45

Description

Kurssi on avoin vain opintosuunnan omille opiskelijoille.

Perusopinnot.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on entistä vahvempi käytännön kielitaito, ja hän osaa käyttää venäjän kieltä sujuvasti erilaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa. Opiskelijalla on monipuolinen tietämys Venäjästä, sen historiasta, yhteiskunnasta ja kulttuurista sekä venäläisistä tavoista. Opiskelija osaa hyödyntää kulttuurintuntemustaan toimiessaan venäläisessä ympäristössä. Hän ymmärtää paremmin venäläistä kirjallisuutta ja hahmottaa sen aseman venäläisessä kulttuurissa. Opiskelija tuntee keskeisiä venäläisiä lyhytproosan teoksia ja osaa tulkita ja analysoida niitä soveltaen kirjallisuudentutkimuksen käsitteistöä ja teoriaa.

Perusopintojen jälkeen.
Opintojakso suoritetaan osallistumalla Aleksanteri-instituutin koordinoimaan kieliharjoitteluohjelmaan, joka järjestetään joka vuosi (touko-heinäkuussa). Ohjelma on kestoltaan 10 viikkoa ja se on tarkoitettu ensisijaisesti Venäjä vieraana kielenä -opintosuunnan opiskelijoille. Ohjelmasta järjestetään tiedotustilaisuus syyslukukauden aikana. Valinnaisia venäjän aineopintoja suorittavat voivat tiedustella osallistumismahdollisuutta tiedotustilaisuudessa. Vaihtoehtoinen suoritustapa on tarjolla joka lukuvuosi.

Opintojakso pitää sisällään suullista ja kirjallista kielitaitoa parantavia harjoituksia Venäjän maantuntemukseen liittyvistä aiheista sekä tietoa Venäjästä, sen historiasta, nyky-yhteiskunnasta, kulttuurista, ihmisistä ja tavoista. Opintojakson aikana tutustutaan venäläiseen nykyproosaan ja analysoidaan kaunokirjallisia teoksia. Venäjällä oleskelunsa aikana opiskelija syventää kielellistä ja kulttuurista tuntemustaan ja saa näin arvokasta kansainvälistä kokemusta.

Suoritustavasta riippumatta opintojakson aikana luetaan seuraavat novellit:

A. Puškin, Stancionnyj smotritel’
N. Gogol’, Peterburgskie povesti
A. Čehov, Ionyč, Dama s sobačkoj, Palata No 6 ja Nevesta
M. Bulgakov, Sobač’e serdce
L. Ulickaja, Pikovaja dama
V. Pelevin, Zigmund v kafe

Muut opintojakson aikana käytettävät oppimateriaalit esitellään opetuksen yhteydessä.

Opintojakso pitää sisällään erilaisia työskentelymuotoja ja oppimistehtäviä suoritustavasta riippuen (mm. luentoja, suullisia esityksiä yksin tai yhdessä muiden kanssa, kirjallisia tuotoksia, tiedonhakua, vierailuja, itsenäistä työskentelyä, kulttuurienvälisiä vuorovaikutustilanteita).

Opintojakso arvostellaan asteikolla 0–5. Arviointi perustuu opintojakson aikana suoritettaviin erilaisiin oppimistehtäviin. Arvioinnissa otetaan huomioon se, miten opiskelija on saavuttanut opintojakson osaamistavoitteet.

Mikäli opiskelija osallistuu Aleksanteri-instituutin kieliharjoitteluohjelmaan, opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista harjoitustunneille ja muihin paikallisten opettajien järjestämiin opetusaktiviteetteihin (esim. vierailut), esitelmien, esseiden ja muiden oppimistehtävien tekemistä sekä mahdollisten kokeiden suorittamista hyväksytysti. Opintojaksosta annettava arvosana muodostuu eri osasuoritusten keskiarvon perusteella.

Korvaavassa suoritusvaihtoehdossa arvosanaan vaikuttaa opiskelijan menestyminen oppimistehtävissä, jotka sisältyvät osioihin ”Kielitaitoharjoitukset ja maantuntemus” sekä ”Novellit”. Opintojakson arvosana on näiden osioiden keskiarvo. Opetukseen osallistuminen edellyttää säännöllistä läsnäoloa opetuskerroilla.

Tarvittaessa opiskelijat jaetaan kahteen ryhmään. Varsinaisen ryhmäjaon suorittaa opettaja ja ilmoittaa opiskelijoille henkilökohtaisesti ensimmäisen periodin loppupuolella.

Opintojakson ensisijainen suoritusmuoto on osallistuminen Aleksanteri-instituutin koordinoimaan kieliharjoitteluohjelmaan Venäjällä. Kieliharjoitteluohjelmasta järjestetään tiedotustilaisuus syyslukukauden aikana.

Opintojakson vaihtoehtoinen suoritustapa koostuu kolmesta osasta, joista yksi suoritetaan omatoimisesti Venäjällä ja kaksi Helsingin yliopistossa:

1) KIELIHARJOITTELU VENÄJÄLLÄ: vähintään kolmen viikon yhtäjaksoinen kielikurssi, työskentely tai asuminen Venäjällä. Suoritukseksi voidaan harkinnan mukaan hyväksyä myös ennen opintojen alkua tapahtunut työskentely tai asuminen Venäjällä.

2) KIELITAITOHARJOITUKSET JA VENÄJÄN MAANTUNTEMUS: suoritetaan osallistumalla opetukseen. Opiskelijalta edellytetään säännöllistä läsnäoloa opetuskerroilla.

3) NOVELLIT: suoritetaan kirjatenttinä tai osallistumalla opetukseen. Opetukseen osallistuminen edellyttää säännöllistä läsnäoloa opetuskerroilla. HUOM! opetusta ei välttämättä järjestetä joka vuosi.

HUOM! Osien 1-3 suoritusjärjestys on vapaa, mutta kaikki osat tulee suorittaa kolmen lukukauden sisällä.

404873 Kielitaitoharjoitukset ja Venäjän maantuntemus (VVE212)