Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 6.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Fri 6.9.2019
10:15 - 11:45
Fri 13.9.2019
10:15 - 11:45
Fri 20.9.2019
10:15 - 11:45
Fri 27.9.2019
10:15 - 11:45
Fri 4.10.2019
10:15 - 11:45
Fri 11.10.2019
10:15 - 11:45
Fri 18.10.2019
10:15 - 11:45
Fri 1.11.2019
10:15 - 11:45
Fri 8.11.2019
10:15 - 11:45
Fri 15.11.2019
10:15 - 11:45
Fri 22.11.2019
10:15 - 11:45
Fri 29.11.2019
10:15 - 11:45
Fri 13.12.2019
10:15 - 11:45

Description

Vastaava koulutusohjelma: kielten maisteriohjelma.

Valinnainen opintojakso opetussuunnitelman kohdassa Ranskan kielen tutkimus, kehitys ja vaihtelu.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva ranskalaisesta kielitieteestä tai jostakin sen erityisalasta. Opiskelija harjaantuu lukemaan aihepiirin tekstejä ja soveltamaan oppimaansa opetuskeskusteluissa, analyysiharjoituksissa ja kirjoitelmissa. Opiskelija kykenee raportoimaan lukemastaan kirjallisuudesta, luennoista ja opetuskeskusteluista ranskan- tai suomenkielisessä tekstissä, joka on rakenteeltaan loogista, kielellisesti virheetöntä ja tyylillisesti asianmukaista asiatekstiä.

Opintojaksoa ei järjestetä opetuksena joka vuosi. Vaihtoehtoisia suoritustapoja on kuitenkin joka vuosi tarjolla.

Sisältö riippuu suoritustavasta; ks. kohta Opintojakson toteutus. Ks. myös osaamistavoitteet.

Suoritusvaihtoehdossa 1 opettaja ilmoittaa kirjallisuudesta erikseen. Suoritusvaihtoehdossa 2 (kirjatentti), valitse jokin seuraavista kokonaisuuksista ja ilmoittaudu tiedekuntatenttiin:

a) Yleinen ranskalainen kielitiede: Lue teoksesta Chiss, J-L, Filliolet, J & Maingueneau, D (2001), Introduction à la linguistique française, Hachette (2 nidettä). Kirjatentin kuulustelija: Päivi Sihvonen.

b) Semantiikka ja leksikologia: Lue teokset Christian Baylon, Xavier Mignot, Sémantique du langage: initiation,

Alise Lehmann, Françoise Martin-Berthet, Introduction à la lexicologie : sémantique et morphologie ja Henri Mitterand, Les mots français (Que sais-je 270). Kirjatentin kuulustelija: Mervi Helkkula

c) Kontrastiivinen kielitiede: Lue teokset

Nina Korimo-Girod (éd.), Kontrastiivinen tarkastelu kääntäjän apuna, Andrew Chesterman, Contrastive Functional Analysis (s. 1–148) ja Mervi Helkkula, Ritva Nordström, Olli Välikangas, Eléments de syntaxe contrastive du verbe français - finnois. Kirjatentin kuulustelija: Mervi Helkkula

Vaihtoehto 1

- suulliset ja kirjalliset harjoitukset

- parityöskentely ja ryhmätyöt

- itsenäinen työskentely

- jatkuva palaute

- aikataulun noudattaminen.

Arvostelu asteikolla 0–5.

Arviointi perustuu (vaihtoehdossa 1)

- aktiiviseen osallistumiseen ja säännölliseen läsnäoloon

- opintojakson aikana tehtävien kirjallisten töiden arvosanaan ja/tai oppimistehtävän arvosanaan

- aikataulun noudattamiseen.

Suoritusvaihtoehdot:

1) Opintosuunnan järjestämä 2 periodin opintojakso, jolla luentojen lisäksi luetaan ranskankielistä tutkimuskirjallisuutta, keskustellaan siitä ja kirjoitetaan raportteja ranskaksi ja/tai suomeksi. Opettajan kanssa sovittava kirjallinen oppimistehtävä.

2) Tiedekuntatenttitilaisuudessa suoritettava kirjatentti, jonka vaihtoehdot on esitetty kohdassa Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus.