Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Français Langue Etrangère II 5 Cr Course 16.1.2020 - 30.4.2020
Cancelled Ranska vieraana kielenä II 5 Cr Course 15.1.2019 - 5.5.2019

Target group

Maisteriohjelman opiskelijat.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee hyvin ranskan kielen opetuksen menetelmiä eri osa-alueilla, osaa suhtautua niihin kriittisesti ja soveltaa niitä omassa opetuksessaan. Hän kykenee arvioimaan oppilaiden suorituksia erilaisten kriteerien mukaisesti. Hänen suullinen ja kirjallinen ilmaisunsa on entisestään parantunut.

Timing

Opintojaksoa ei järjestetä opetuksena joka vuosi. Vaihtoehtoisia suoritustapoja on kuitenkin joka vuosi tarjolla.

Contents

Tutustuminen pedagogiikan eri osa-alueisiin ja monipuolisiin arviointimenetelmiin sekä niiden soveltaminen oppimistehtävissä.

Suullisia ja kirjallisia harjoituksia;

itsenäistä ja/tai ryhmätyöskentelyä opettajan ohjeiden mukaan.

Completion

Yksityiskohtaiset opetustunteja, suoritustapaa, kirjallisuutta ja arviointia koskevat ohjeet määritellään erikseen kurssin yhteydessä.

Activities and teaching methods in support of learning

- suulliset ja kirjalliset harjoitukset

- parityöskentely ja ryhmätyöt

- itsenäinen työskentely

- jatkuva palaute

Study materials

1) Kurssimuotoisessa toteutuksessa: opettajan antama materiaali

2) Lukemistoon pohjautuvissa kirjallisissa tehtävissä: 3 lukuraporttia seuraavien kirjojen pohjalta (a+b):

 • a) (Pakollinen)
 • Defays (2003), Le français langue étrangère ou seconde. Enseignement et apprentissage. Sprimont : Mardaga
 • b) (Valitse seuraavista kaksi) :
 • Beacco (2000), Les dimensions culturelles des enseignements de langues, Paris : Hachette
 • Beacco (2007), L'approche par compétences dans l'enseignement des langues, Paris : Didier
 • Cyr (1998), Les stratégies d'apprentissage. Paris : CLE international.
 • Hidden (2014). Pratiques d'écriture. Apprendre à rédiger en langue étrangère, Paris : Hachette
 • Huver et Springer (2011), L'évaluation en langues, Paris : Didier
 • Mangiante et Parpette (2004), Le Français sur Objectif Spécifique. De l'analyse des besoins à l'élaboration d'un cours, Paris : Hachette
 • Vigner (2004), La grammaire en FLE, Paris : Hachette.
 • Zarate (1995), Représentations de l'étranger et didactique des langues. Paris : Didier

Tarkemmat ohjeet pyydettävä opettajalta.

Assessment practices and criteria

Arvostelu asteikolla 0–5.

Arviointi perustuu

- aktiiviseen osallistumiseen

- opintojakson aikana tehtävien kirjallisten töiden arvosanaan ja/tai
oppimistehtävän/ien arvosanaan;

- aikataulun noudattamiseen.

Opetusjakson molemmissa suoritusvaihtoehdoissa kriteereinä ovat kieliasu, tekstin rakenne ja sisältö.

Recommended optional studies

Opettajan pedagogiset opinnot.

Completion methods

1) Kurssiin osallistuminen ja kurssilla annettujen tehtävien toteutus

2) Lukemistoon pohjautuvat itsenäiset tehtävät (3 lukuraporttia)