Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.12.2019 at 09:00 - 14.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 14.1.2020
10:15 - 11:45
Tue 21.1.2020
10:15 - 11:45
Tue 28.1.2020
10:15 - 11:45
Tue 4.2.2020
10:15 - 11:45
Tue 11.2.2020
10:15 - 11:45
Tue 18.2.2020
10:15 - 11:45
Tue 25.2.2020
10:15 - 11:45
Tue 10.3.2020
10:15 - 11:45
Tue 17.3.2020
10:15 - 11:45
Tue 24.3.2020
10:15 - 11:45
Tue 31.3.2020
10:15 - 11:45
Tue 7.4.2020
10:15 - 11:45
Tue 21.4.2020
10:15 - 11:45
Tue 28.4.2020
10:15 - 11:45
Tue 1.9.2020
10:15 - 11:45
Tue 8.9.2020
10:15 - 11:45
Tue 15.9.2020
10:15 - 11:45
Tue 22.9.2020
10:15 - 11:45
Tue 29.9.2020
10:15 - 11:45
Tue 6.10.2020
10:15 - 11:45
Tue 13.10.2020
10:15 - 11:45
Tue 20.10.2020
10:15 - 11:45
Tue 27.10.2020
10:15 - 11:45
Tue 3.11.2020
10:15 - 11:45
Tue 10.11.2020
10:15 - 11:45
Tue 17.11.2020
10:15 - 11:45
Tue 24.11.2020
10:15 - 11:45
Tue 1.12.2020
10:15 - 11:45
Tue 8.12.2020
10:15 - 11:45

Description

Kielten maisteriohjelman opinnot.

Italian opintosuunnan ydinkompetenssit.

Opintojakso on pakollinen Italialaisen filologian opintosuunnan pää- ja sivuaineopiskelijoille sekä niille, jotka suorittavat aineenopettajan pedagogiset opinnot.

Proseminaari.

Seminaarin suoritettuaan opiskelija osaa esittää tutkimusaiheensa kannalta olennaisia kysymyksiä ja kykenee etsimään niille vastauksia hyödyntäen aikaisempaa tutkimusta, aiheeseen liittyvää teoriataustaa, tutkimusmenetelmiä, aineistoja ja käytössään olevia resursseja.

Hän osaa hakea lähdekirjallisuutta ja on perillä tutkimusaineiston keruuseen liittyvistä metodologisista ja eettisistä kysymyksistä. Hän tuntee tieteellisen argumentaation periaatteet ja hallitsee hyvin tieteellisen kirjoittamisen ja vuorovaikutuksen käytännöt. Hän osaa arvioida toisten tutkimustyötä ja antaa ja vastaanottaa palautetta. Hänellä on selkeä

käsitys siitä, miten ja millä aikataululla hän saattaa loppuun seminaarin aikana aloittamansa pro gradu- tai sivuainetutkielman.

Hänellä on myös kuva siitä, miten seminaarissa saadut valmiudet ovat hyödynnettävissä työelämässä.

Seminaari kestää kolme periodia ja sen suositeltu aloitusajankohta on Italialaisen filologian maisteriopintojen 1. kevätlukukausi.

Seminaari alkaa 3. periodilla ja jatkuu seuraavan lukuvuoden 2. periodin loppuun.

Seminaarissa perehdytään tutkimustyön käytäntöihin ja kehitetään sekä tutkielman teossa että työelämässä tarvittavia valmiuksia. Näihin valmiuksiin kuuluvat mm. käsiteltävänä olevan aiheen ymmärrettävä ja selkeä esitteleminen sekä kirjallisesti että suullisesti.

Seminaarin aikana arvioidaan muutamia oppiaineessa jo tehtyjä pro gradu -töitä, luetaan, tiivistetään kirjallisesti ja/tai esitellään suullisesti muutama tieteellinen artikkeli, toimitaan opponenttina ja esitetään sisällön ja kielen kannalta tarkastettavaksi osa omaa pro gradu -tutkimusta.

Opiskelija osallistuu maisteritasolle suunnattuun HowULearn-kyselyyn.

- ryhmä/parityöt

- suulliset esitykset

- oppimistehtävät

- sähköisten apuvälineiden hyödyntäminen

- mahdollisuuksien mukaan, yhteistyö muiden koulutusohjelman opintosuuntien kanssa.

Arviointi asteikolla 0-5.

Arvioinnissa otetaan huomioon

- säännöllinen läsnäolo

- aktiivisuus tunnilla ja ryhmätyöskentelyssä

- aikataulun noudattaminen

- tehtävien suorittaminen

- kyky soveltaa tietoja annettuun tehtävään tai aineistoon

- muut mahdolliset oppimistehtävät

- pro gradu -tutkielman työstäminen.

Opintojakso suoritetaan lähiopetuksena (pakollinen läsnäolo) ja opetukseen liittyvänä itsenäisenä työskentelynä.