Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.5.2020 at 09:00 - 31.5.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Wed 17.6.2020
10:00 - 14:00

Description

Kielten maisteriohjelman opinnot.

Valinnainen opintojakso kokonaisuudessa Nykypäivän italia – kieli ja kielitiede.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt Italian murteiden pääpiirteisiin ja niiden alueelliseen levinneisyyteen. Hän osaa myös soveltaa oppimaansa mm. erilaisten murretekstien alkuperän paikantamiseen yleisellä tasolla.

Hän kykenee itsenäisesti hankkimaan tarvittavaa tietoa perehtyäkseen aihepiiriin laajemmin myös murrekarttoja ja muita tietolähteitä käyttämällä.

Opintojakson voi suorittaa missä tahansa maisteriopintojen vaiheessa.

Kurssi järjestetään mahdollisuuksien mukaan.

Vaihtoehtoiset suoritustavat ovat tarjolla jatkuvasti. Ks. kohta Opintojakson toteutus.

-murretutkimuksen keskeiset käsitteet ja menetelmät

-Italian murteiden maantieteellinen jako ja ominaispiirteet

-murretekstien analysointi.

a) ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

b) Kirjatenttiin luetaan:

- A. Sobrero – C. Grassi – T. Telmon, Fondamenti di dialettologia italiana, Roma-Bari, Laterza 1999 (tai myöh.);

- M. Loporcaro, Profilo linguistico dei dialetti italiani, Bari, Laterza 2013 (sivuista sovitaan kuulustelijan kanssa).

Suoritusvaihtoehto a):

-luento-opetus

-ryhmä- / parityöt

- suulliset esitykset

muut oppimistehtävät.

Arvosteluasteikko 0-5.

Suoritusvaihtoehto a):

Arvioinnissa otetaan huomioon

-opittujen sisältöjen soveltaminen oppimistehtävissä

-säännöllinen läsnäolo

-aktiivisuus tunnilla ja ryhmätyöskentelyssä

-muut mahdolliset oppimistehtävät.

Suoritusvaihtoehto b):

Osaamistavoitteiden saavuttamista arvioitaessa otetaan huomioon paitsi kirjatentissä osoitetun tiedon määrä ja laatu myös kyky soveltaa tietoja annettuun tehtävään tai aineistoon.

Salitiedot vain suomenkielen tasokokeelle klo 10-12.

a) luentokurssi tai b) tiedekuntatentin yhteydessä suoritettava kirjatentti.