Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

上級日本語1

Opintojaksosta vastaa Kielten maisteriohjelma. Opintojakso on pakollinen Aasian kielet/japani opintosuunnassa ja japanin aineenopettajaksi opiskeleville. Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet kurssit Japani 1-3 ja Japanin keskustelukurssi (tai saavuttaneet vastaavan tason esim. japanilaisen yliopiston kielikursseilla) tai jotka on hyväksytty Kielten maisteriohjelman opintosuuntaan Aasian kielet/japani.

Huom! Jos et ole suorittanut edeltäviä Helsingin yliopiston japanin kielen opintosuunnan tai (Itä-)Aasian tutkimuksen pääaineen kursseja Japani 1-3 ja Japanin keskustelukurssi eikä sinua ole hyväksytty Kielten maisteriohjelman opintosuuntaan Aasian kielet (japani), ota yhteyttä japanin kielen yliopistonlehtori Riikka Länsisalmeen ja kurssin opettajaan ennen ilmoittautumista.

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 26.8.2019 at 23:59

Interaction

Kurssin opettaja: Rie Fuse

Koko kurssista vastaa japanin kielen yliopistonlehtori ja Japanin-tutkimuksen dosentti Riikka Länsisalmi.
Kurssiosiokohtaiset asiat ja kysymykset: Rie Fuse.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 2.9.2019
10:15 - 11:45
Wed 4.9.2019
10:15 - 11:45
Mon 9.9.2019
10:15 - 11:45
Wed 11.9.2019
10:15 - 11:45
Mon 16.9.2019
10:15 - 11:45
Mon 23.9.2019
10:15 - 11:45
Wed 25.9.2019
10:15 - 11:45
Mon 30.9.2019
10:15 - 11:45
Mon 7.10.2019
10:15 - 11:45
Wed 9.10.2019
10:15 - 11:45
Mon 14.10.2019
10:15 - 11:45
Wed 16.10.2019
10:00 - 12:00
Mon 28.10.2019
10:15 - 11:45
Wed 30.10.2019
10:15 - 11:45
Mon 4.11.2019
10:15 - 11:45
Wed 6.11.2019
10:15 - 11:45
Mon 11.11.2019
10:15 - 11:45
Mon 18.11.2019
10:15 - 11:45
Wed 20.11.2019
10:15 - 11:45
Mon 25.11.2019
10:15 - 11:45
Wed 27.11.2019
10:15 - 11:45
Mon 2.12.2019
10:15 - 11:45
Wed 4.12.2019
10:15 - 11:45
Mon 9.12.2019
10:15 - 11:45
Wed 11.12.2019
10:00 - 12:00

Material

1. ニューアプローチ中上級日本語 完成編 / Nyuapurochi chujokyu nihongo, kanseihen, 2002 or newer edition, Gobun kenkyusha, 978-4-931315129
http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=10878&pt=4 

2. Intermediate Kanji Book, vol. 2, 2008 or newer edition, Bonjinsha, 978-4-893584892
http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=12173&page=1&pt=4&disp_count=20...

Kevään kurssilla "Japanin syventävät opinnot 2" myös:
3. Kanji in Context, Workbook, vol. 2, A Study System for Intermediate and Advanced Learners [Revised Edition], 9784789015318
http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=7704&page=1&pt=4&disp_count=20&...

Tiedustelut:
Suomalainen Kirjakauppa Oy,
Aleksanterinkatu 23, 00100 Helsinki
Puh. 010 405 4200
helsinki.aleksi@suomalainen.com
Lisäksi opettajan kokoamat materiaalit Moodlessa.

Conduct of the course

半年の言語コース。最低75%の出席が必要。出席が75%未満の場合、評価の対象としない。

コース期間中に、定期試験2回、漢字試験2回(要相談)、各課修了後の復習テスト、発表課題1回、作文課題2回を実施する。

定期試験 40%、漢字試験30%、課題提出30%で評価する。各課修了後の復習テストは、復習のために実施し、評価には含めない。

Saat vanhojen vaatimusten mukaista Japani 4 (10 op)/Japanin kielen syventävä kurssi (WAJ311) -opintojaksoa vastaavan suorituksen osallistumalla syksyllä uusien vaatimusten mukaiselle opintojaksolle KIM-JA301 Japanin syventävät opinnot 1 (5 op) ja sen hyväksytysti suoritettuasi kevään jatko-osiolle KIM-JA302 Japanin syventävät opinnot 2 (5 op).

Ks. vastaavuustaulukot weboodista:
https://weboodi.helsinki.fi/hy/vl_kehys.jsp?MD5avain=96661ad4-fa79-4a78-...

Description

Opintojaksosta vastaa Kielten maisteriohjelma. Opintojakso on pakollinen kaikille pää- ja sivuaineopiskelijoille, jotka opiskelevat japanin kieltä pää- tai sivuaineena Aasian kielet ‑opintosuunnassa, ja japanin aineenopettajaksi opiskeleville.

Opintojakso on pakollinen myös Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelman opiskelijoille, joiden pääkieli on japani ja jotka ovat suorittaneet vaaditut edeltävät opinnot. Heidän tulee ottaa yhteyttä japanin kielen yliopistonlehtoriin hyvissä ajoin ennen ilmoittautumista.

Opintojaksolle hyväksytään korkeintaan 20 tutkinto-opiskelijaa seuraavassa järjestyksessä:
1) Aasian kielet -opintosuunnan ja Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelman pääaineopiskelijat, joiden kieli on japani;
2) muut kielten maisteriohjelman opiskelijat (etusija japani sivuaineena -opettajan pätevyyttä opiskelevilla);

3) Aasian tutkimukseen erikoistuvat kulttuuri- ja aluetutkimuksen maisteriohjelman pääaineopiskelijat;
4) ilmoittautumisjärjestyksessä muut Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijat, jotka haluavat suorittaa japanin kielen kursseja osana tutkintoaan.

Ilmoittautumisen yhteydessä opiskelijan on vastattava pakolliseen lisätietokysymykseen, mihin edellisistä ryhmistä hän kuuluu. Jos tietoa ei anneta, ilmoittautumista ei voida hyväksyä.

Kielten kandiohjelman japanin kielen opintosuunnan perus- ja aineopinnot tai niitä vastaavat opinnot. Suositus on, että opiskelija on suorittanut kieliopintoja vaihdossa tai kieliharjoittelussa Japanissa ennen opintojaksoa.

Kielitieteen ja kielipedagogian, kirjallisuuden ja kääntämisen opinnot, Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelman (nyky-)Aasiaa käsittelevät opintojaksot ja muut Aasian tutkimuksen ja asiantuntijuuden ja ammattitaidon kehittymistä tukevat opintokokonaisuudet.

Opintojakson jälkeen opiskelijan kielitaito vastaa pääosin ja soveltuvasti yleiseurooppalaisen viitekehyksen (EVK/CEFR) ja JF Standard for Japanese-Language Education -kuvausten tasoa B.2.1 toimiva itsenäinen kielitaito tai ylittää sen. (Tasokuvaus tarkentuu, kun akateemiseen japanin kielen opetukseen räätälöity matriisi JLPTUFS Can-do List valmistuu.) Opiskelija:

  • tuntee suullisen ja kirjallisen kommunikaation tyylien ja rekisterien erityispiirteet ja osaa mukauttaa omaa viestintäänsä tilanteen vaatimalla tavalla;
  • pystyy (apuvälineitä käyttäen) lukemaan ja ymmärtämään autenttisia tekstejä kuten sanomalehti- ja asiatekstejä, nykykirjallisuutta ja omaa/ennalta valittua tutkimusaluetta käsitteleviä tieteellisiä tekstejä sekä keskustelemaan niistä;
  • on oppinut luku- ja tekstianalyysitekniikkaa ja keinoja lukunopeuden kehittämiseen;
  • ymmärtää äidinkielenpuhujien suullisia esityksiä ja erityyppisiä mediatekstejä;
  • kykenee hyödyntämään japaninkielisiä lähteitä ja valmistamaan yksin tai pari-/ryhmätyönä suullisen esityksen ja tuottamaan tekstejä;
  • hallitsee laajasti keskeistä yleiskielen sanastoa, kompleksisia syntaktisia ja diskurssirakenteita ja fraseologiaa;
  • ymmärtää n. 1 300 kiinalaisperäistä kanji-merkkiä kontekstissaan;
  • on kehittänyt ääntämistään sekä prosodisia ja paralingvistisiä viestinnän keinojaan;
  • osaa arvioida omaa ja muiden osaamista ja hahmottaa omaa viestijäkuvaansa;
  • omaa valmiudet toimia koulutus- ja ammattialansa työtehtävissä ja arvioida, ylläpitää ja kehittää taitojaan edelleen.

Maisteriopintojen ensimmäinen opiskeluvuosi. Lukukauden mittainen opintojakso kevät- tai syyslukukaudella kerran lukuvuodessa. Tarkista ajoitus opetusohjelmasta.

Taitojen kehittämistä integroidusti yllä listattujen osaamistavoitteiden mukaisesti opetusohjelmassa ja kurssilla vaaditun kirjallisuuden ja aineistojen avulla oppimistehtävissä ja aktiviteeteissa tunneilla ja tuntien ulkopuolella sekä itsenäisesti että ryhmässä. Tarkempi kuvaus ilmoitetaan vuosittain opetusohjelmassa.

Ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Yllä esitellyn kurssityöskentelyn ohessa esimerkiksi digitaalisen teknologian ja aineistojen hyödyntäminen, portfoliotyöskentely, tandem- ja muut projektit ja/tai vierailijat/vierailut.

Arviointiasteikko: 0-5. Arvosana määräytyy osaamistavoitteiden toteutumisen ja osaamisen kehittymisen arvioinnin perusteella. Arviointi on jatkuvaa ja siinä huomioidaan erityisesti läsnäolo, aktiivinen osallistuminen, suulliset ja kirjalliset tuotokset tunneilla, oppimistehtävistä suoriutuminen ja niiden palauttaminen vaaditussa ajassa, kokeissa menestyminen, soveltuva itse- ja vertaisarviointi sekä aktiivinen asenne omien taitojen ja opetustapahtuman kehittämiseen (esimerkiksi itse ehdotetut oppimista ja osaamistavoitteiden toteutumista tukevat aineistot, materiaalit, digitaaliset resurssit ja kekseliäät toteutustavat).

Integroitu kurssi ja siihen sisältyvät oppimistehtävät, suulliset ja kirjalliset esitykset ja harjoitukset, kokeet, mahdolliset projektityöt sekä huolellinen valmistautuminen tunneille.

Kurssin läpäiseminen edellyttää pakollista läsnäoloa tunneilla ja tehtävien ja kokeiden hyväksyttyä suorittamista.