Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
17.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
12:30 - 16:30

Description

Vaihtoehtoinen opintojakso. Kielten maisteriohjelma vastaa opintojaksosta. Opintojakso kuuluu "Muinainen Lähi-itä" opintokokonaisuuteen. Opintojakso on tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Edellytetään ”Muinaisegypti 1” ja ”Muinaisegypti 2” -opintojaksojen suorittamista tai vastaavia tietoa.

Tätä opintojaksoa edeltää valinnaiset ”Muinaisegypti 1” ja ”Muinaisegypti 2” -opintojaksot. Ks. tämän opintokokonaisuuden muut opintojaksot sekä kielten kandidaatinohjelman opintokokonaisuus ”Muinaisen Lähi-idän kielet”.

Tutustuminen Uuden valtakunnan kielen kieliopin perusrakenteisiin ja hieraattiseen kirjoitukseen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa kyseisen kielen keskeiset kielioppimuodot, hallitsee niiden käytön ja oppii itsenäisesti lukemaan ja kääntämään Uuden valtakunnan kielen tekstejä. Kurssin jälkeen opiskelija osaa myös itsenäisesti käyttää tärkeimpiä egyptin kielen kielioppeja ja sanakirjoja.

Opintojakson voi suorittaa koska tahansa Muinaisegypti 1 ja 2 opintojaksojen suorittamisen jälkeen. Kahden periodin mittainen kurssi, jota ei järjestetä joka vuosi.

Opintojakson aikana tutustutaan Uuden valtakunnan kieleen. Sen aikana harjoitellaan kieliopin ja sanaston perusteita ja opitaan itsenäistä työskentelyä tekstin kanssa. Opintojaksossa tutustutaan myös hieraattiseen kirjoitukseen.

Ilmoitetaan opetussuunnitelmassa.

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä kurssiharjoitusten tekeminen.

Teksti- ja kielioppiharjoituksia, mahdollisia projektitöitä, itse- ja vertaisarviointeja.

Käytetään itsearviointia ja opettajan arviointia.

Arvioinneissa arvioidaan kielitaidon kehittymistä verrattuna kurssin osaamistavoitteisiin. Lisäksi arvioidaan osallistumisen aktiivisuutta ja esimerkiksi kurssiharjoituksia, projektitöitä sekä esityksiä.

Arvosana 0-5.

Toteutetaan lähiopetuksena (pakollinen läsnäolo).

Suoritusmuotoina ovat kontaktiopetus, tunneille valmistautuminen, tehtävät, suulliset ja kirjalliset esitykset, mahdolliset projektityöt.

Mikäli opiskelijalla on jo vastaavat tiedot egyptin kielestä, voidaan opintojakso suorittaa opettajan kanssa erikseen sovittuna suullisena ja/tai kirjallisena tenttinä.