Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
3.3.2020 at 09:00 - 24.3.2020 at 23:59

Timetable

Description

Vaihtoehtoinen opintojakso. Kielten maisteriohjelma vastaa opintojaksosta. Opintojakso kuuluu "Muinainen Lähi-itä" opintokokonaisuuteen. Opintojakso on tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Edellytetään ”Muinaisegypti 1”, ”Muinaisegypti 2” ja ”Muinaisegypti 3” -opintojaksojen suorittamista tai vastaavia tietoa.

Tätä opintojaksoa edeltää valinnaiset ”Muinaisegypti 1”, ”Muinaisegypti 2” ja ”Muinaisegypti 3” -opintojaksot. Ks. tämän opintokokonaisuuden muut opintojaksot sekä kielten kandidaatinohjelman opintokokonaisuus ”Muinaisen Lähi-idän kielet”.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee Uuden valtakunnan kielen perusteet hyvin. Opiskelija oppii hieraattisen kirjoituksen sekä osaa kääntää kokonaisia, pidempiä tekstejä. Kurssin jälkeen opiskelija tuntee ja osaa käyttää erilaisia kielioppeja ja sanakirjoja ja osaa etsiä itsenäisesti tietoa kielitaitonsa kehittämiseen.

Opintojakson voi suorittaa koska tahansa Muinaisegypti 1, 2 ja 3 opintojaksojen suorittamisen jälkeen. Kahden periodin mittainen kurssi, jota ei järjestetä joka vuosi.

Opintojakson aikana perehdytään paremmin Uuden valtakunnan kieleen. Sen aikana harjoitellaan kirjoitusjärjestelmän monimutkaisempia piirteitä, kerrataan kieliopin perusasiat ja laajennetaan sekä kieliopin osaamista että kielen sanastoa. Opintojaksossa perehdytään myös paremmin hieraattiseen kirjoitukseen.

Ilmoitetaan opetussuunnitelmassa.

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä kurssiharjoitusten tekeminen.

Teksti- ja kielioppiharjoituksia, mahdollisia projektitöitä, itse- ja vertaisarviointeja.

Käytetään itsearviointia ja opettajan arviointia.

Arvioinneissa arvioidaan kielitaidon kehittymistä verrattuna kurssin osaamistavoitteisiin. Lisäksi arvioidaan osallistumisen aktiivisuutta ja esimerkiksi kurssiharjoituksia, projektitöitä sekä esityksiä.

Arvosana 0-5.

Toteutetaan lähiopetuksena (pakollinen läsnäolo).

Suoritusmuotoina ovat kontaktiopetus, tunneille valmistautuminen, tehtävät, suulliset ja kirjalliset esitykset, mahdolliset projektityöt.

Mikäli opiskelijalla on jo vastaavat tiedot egyptin kielestä, voidaan opintojakso suorittaa opettajan kanssa erikseen sovittuna suullisena ja/tai kirjallisena tenttinä.