Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 13.1.2020 at 23:59

Description

Course is open for students and exchange students of the study track.

Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee puhutun kielen eri rekisterit ja osaa soveltaa kielitaitoaan niiden edellyttämällä tavalla. Hän osaa keskustella monista yhteiskuntaan, tieteeseen ja kulttuuriin liittyvistä aihepiireistä ja ilmaista ajatuksensa vaativissakin esiintymistilanteissa. Hän osaa myös arvioida toisten esiintymistä ja vastata saamaansa kritiikkiin. Hän on harjaantunut tunnistamaan suomen ja venäjän kielen sanastollisia, idiomaattisia, rakenteellisia ja tyylillisiä yhtäläisyyksiä ja osaa kääntää sisällöltään vaihtelevia yleiskielisiä asiatekstejä venäjäksi ja suomeksi käyttämällä sille ominaista sanastoa, rakenteita ja tyylikeinoja. Opiskelijalla on monipuolinen kuva nykyvenäjässä ilmenevistä muutoksista ja variaatiosta ja niiden tulkinnasta kielenhuollon ja tyyliopin näkökulmasta.

Maisteriopintojen 1. vuosi. Opintojaksoon liittyviä kursseja järjestetään jokaisena lukuvuotena.

Sisällöllisesti opintojakso jakaantuu kolmeen teemaan: puheviestintä, kirjallinen kielitaito ja nykyvenäjän muutoksiin ja variaatioon liittyvät ilmiöt.

Vastuuopettajan antamat artikkelit ja materiaalit.

Opintojaksoon kuuluu runsaasti itsenäistä työskentelyä. Opintojaksoa vastaavilla kursseilla pyritään tarkoituksenmukaisella tavalla yhdistelemään eri oppimistapahtumia (esim. presentaatioiden laatiminen, esittäminen ja arviointi, kirjalliset käännösharjoitukset, esseet, artikkeleiden pohjalta tehtävät kotitehtävät jne.).

Opintojakso arvostellaan asteikolla 0-5. Opintojakson arvosana lasketaan sen sisällöllisten osien perusteella seuraavin painotuksin: puheviestintä 40%, kirjallinen kielitaito 40% ja nykyvenäjän muutoksiin ja variaatioon liittyvät kysymykset 20%. Osaamistavoitteiden saavuttamista arvioitaessa otetaan huomioon osoitetun taidon taso ja laatu sekä kyky soveltaa tietoja annettuihin tehtäviin.

If need be, participants are selected on the basis of previous studies.

Suurin osa opintojakson sisällöstä toteutetaan kursseina. Kurssien suorittaminen edellyttää pakollista läsnäoloa tunneilla. Opintojakson suoritustavoista kerrotaan tarkemmin kunkin lukuvuoden opetusohjelmassa.