Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
12.2.2020 at 09:00 - 2.3.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 2.3.2020
10:15 - 17:45
Tue 3.3.2020
10:15 - 13:45

Description

Opintojaksosta vastaa Kielten maisteriohjelma. Opintojakso on vaihtoehtoinen kaikille Venäjän kielen ja kirjallisuuden opintosuunnan pää- ja sivuaineopiskelijoille. Muiden opintosuuntien ja koulutusohjelmien opiskelijat voivat kysyä vastuuopettajalta mahdollisuudesta suorittaa opintojakso osana omia opintojaan.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee semantiikan peruskäsitteet venäjäksi ja hänellä on konkreettinen kuva siitä, miten teksteissä ja puheessa välittyviä merkityksiä voidaan tutkia, analysoida ja kuvata. Opiskelija on perehtynyt myös Venäjällä harjoitettavan semantiikan tutkimuksen keskeisiin suuntauksiin ja niiden teoreettisiin lähtökohtiin ja käsitteisiin. Hän osaa hahmottaa semantiikan yhteydet kielitieteen muihin osa-alueisiin, kulttuuriin ja ajatteluun. Hän osaa paikantaa tetksteissä ja puheessa välittyvät merkitykset oikeille kielen rakennetasoille.

Maisteriopintojen 1. tai 2. vuosi. Opintojaksoa vastaavaa kurssia ei järjestetä joka vuosi. Vaihtoehtoisia suoritustapoja on kuitenkin aina tarjolla.

Kurssilla perehdytään muun muassa seuraaviin aihepiireihin: semantiikan tutkimuksen historia ja keskeisiä suuntauksia, mm. leksikaalinen ja kognitiivnen semantiikkaa. Jakson aikana sovelletaan merkityksenkuvausmenetelmiä käytäntöön ja perehdytään mm. denotaation, referenssin, proposition, leksikaalisten funktioiden, modaalisuuden, assertion ja presupposition käsitteisiin sekä tutustutaan mm. komponenttianalyysiin ja kollokaatioiden ja tesaurusten rooliin merkitysten tutkimuksessa ja kuvauksessa.

Krongauz M.A. Semantika: Učebnik dlja vuzov. Moskova: RGGU, 2001.

ja/tai

Kobozeva I.M. Lingvističeskaja semantika. Moskova: URSS, 2004.

Luentokurssilla opiskelijoilta edellytetään aktiivista osallistumista tuntityöskentelyyn. Opiskelijat tutustuvat itsenäisesti kurssin taustakirjallisuuteen ja arvioivat sitä kriittisesti ja tekevät semanttisia analyysejä erilaisista ilmiöistä.

Opintojakso arvostellaan asteikolla 0-5. Opintojakson arvosana määräytyy kurssin aikana tehtyjen tehtävien perusteella tai kirjatentin/esseen ja muiden tehtävien arvosanan perusteella. Osaamistavoitteiden saavuttamista arvioitaessa otetaan huomioon kokeessa tai tentissä osoitettujen tietojen määrä ja laatu sekä lisäksi opiskelijan kyky soveltaa tietoja annettuun tehtävään tai aineistoon.

Luentokurssi tai kirjatentti. Pakollinen läsnäolo luentokurssilla. Kurssiin sisältyy itsenäistä tutustumista lähteisiin ja kollokvioita. Kirjatenttiin luettava kirjallisuus ja tentin toteutustapa sekä suorittamisajankohdat ilmoitetaan kunkin lukuvuoden opetusohjelmassa. Kirjallisuus voidaan suorittaa joko tiedekuntatentissä tai esseetehtävinä. Kumpaankin suoritukseen liittyy pakollinen palautekeskustelu tentaattorin kanssa.