Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
11.2.2020 at 09:00 - 3.3.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opintojaksosta vastaa Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelma.

Opintojakso kuuluu valinnaisena seuraaviin opintokokonaisuuksiin:

  • KIR-T300 Kirjallisuudentutkimus, syventävät opinnot, väh. 90 op
  • KIR-O300 Kirjallisuudentutkimus, syventävät opinnot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi opiskelevalle, 60 op
  • KIR-301 Kirjallisuudentutkimus, valinnaiset syventävät opinnot, 60 op
  • KIR-310 Kirjallisuudentutkimus, teoria ja metodit, 15 op

Opintojakso on avoin muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Opintojakso tarjotaan myös Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelmassa osana opintokokonaisuutta KIR-Y300 Yleinen kirjallisuustiede, syventävät opinnot, 60 op.

Kandidaatin tutkinto.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kirjallisuussosiologisen tutkimuksen tärkeimmät suuntaukset, kehityksen ja metodit, joista käsin kirjallisuuden ja yhteiskunnan välistä suhdetta on analysoitu. Hän on perehtynyt materiaalisten ja yhteiskunnallisten tekijöiden ja olosuhteiden merkitykseen kirjallisuuden tuotannossa ja osaa analysoida kirjallisuuden eri osa-alueita kirjallisuussosiologisia peruskäsitteitä käyttäen.

Opintojaksossa syvennytään kirjallisuuden ja yhteiskunnan välisiä suhteita tarkastelevan kirjallisuudentutkimuksen tärkeimpiin teorioihin ja käsitteisiin. Keskeisiä alueita ovat:

  • kirjallisuuden todellisuudenkuvauksen ideologinen ulottuvuus
  • tuotanto-olosuhteiden merkitys kaunokirjallisuudelle
  • lukemisen ja kirjamarkkinoiden historia sekä ”suurten massojen” kirjallisuus
  • tärkeimmät metodien kehittäjät
  • kvantitatiivinen ja kvalitatiivisen tutkimus

English, John. G, ”Everywhere and Nowhere: The Sociology’ of Literature After ‘the Sociology of Literature’”. New Literary History, volume 41, number 2, Spring 2010, v–xxiii.
Helgason, Jon, ”Umeå novellpris som aktör-nätverk”, Litterära värdepraktiker. Aktörer, rum, platser, toim. Torbjörn Forslid, Jon Helgason, Christian Lenemark, Anders Ohlsson, Ann Steiner, 2017, 171–221.
Jokinen, Elina, Vallan kirjailijat. Valtion apurahoituksen merkitys kirjailijoille vuosituhannen vaihteen Suomessa, 2010, sivut 9–47, 388–404.
Paluu maailmaan. Kirjallisten tekstien sosiologiaa, toim. Voitto Ruohonen, Erkki Sevänen ja Risto Turunen, SKS 2011, kaikki muut paitsi Kimmo Jokisen, Mikko Lahtisen ja Tuija Saresman artikkelit.
Svedjedal, Johan, ”Det litteratursociologiska perspektivet. Om en forskningstradition och dess grundantaganden”, Litteratursociologi. texter om litteratur och samhälle, toim. Lars Furuland & Johan Svedjedal, 1997, 68–88

Opintojakson suoritus arvioidaan asteikolla 0–5. Arvioinnissa mitataan sitä, miten hyvin opiskelija hallitsee opintojakson keskeiset sisällöt ja kykenee soveltamaan niitä kirjallisissa tehtävissä.

Opintojakso järjestetään kuulustelun tai mahdollisen kurssin muodossa. Opintojakson voi suorittaa tiedekuntatenttinä.