Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
30.12.2019 at 12:00 - 5.1.2020 at 23:59

Description

Kaikkien tiedekuntien opiskelijat. JOO-opiskelijat. Soveltuu tutkinnon vieraan kielen opinnoksi tai sen osaksi.

Gli studenti di tutte le facoltà, gli studenti JOO.

Lähtötaso B1 (pdf). Sopii suoritettavaksi kun A2 -tasolla on suoritettu italian täydennyskurssi ja/tai Cicerone -kielioppikurssi, tai lukion italian kurssien 1-8 jälkeen.

Livello di partenza B1. Corsi precedenti di livello A2.

Erilaisten tekstityyppien lukeminen, ymmärtäminen ja tulkinta.

Leggere, comprendere ed interpretare testi di vario tipo.

Erilaisia aiheita sekä tekstityyppejä. Opiskelijat työskentelevät pareittain ja pienryhmissä. Kukin esittelee omaa tieteenalaansa koskevan tekstin.

Argomenti di vario genere e vari tipi di testo. Gli studenti lavorano in coppia e in piccoli gruppi. Ognuno presenta un testo sulla propria materia di studio.

Kurssi:

- aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn
- omaan tieteenalaan liittyvän tekstin esitteleminen
- kotitehtävät
- 28 tuntia lähiopetusta ja 26 tuntia itsenäistä työskentelyä
- läsnäolovelvoite 80%

Corso:
- partecipazione attiva durante le lezioni
- presentazione di un testo sulla propria materia di studio
- compiti di casa
- 28 ore di lezione e 26 ore di lavoro indipendente
- frequenza obbligatoria 80%

Materiaali jaetaan oppitunneilla. Opiskelijat etsivät ja esittelevät yhden oman alansa tekstin.

Distribuzione del materiale durante il corso. Gli studenti cercano e presentano un testo sulla propria materia di studio.

Opiskelijat työskentelevät pareittain ja pienryhmissä. Kukin esittelee omaa tieteenalaansa koskevan tekstin.

Gli studenti lavorano in coppia e in piccoli gruppi. Ognuno presenta un testo sulla propria materia di studio.

Hyväksytty / Hylätty
Kurssilla jatkuva arviointi, joka perustuu aktiiviseen osallistuminen oppitunneilla sekä kotitehtävien tekemiseen ajallaan.

Voto: promosso/respinto
Corso o esame di comprensione del testo. Durante il corso valutazione continua, basata sulla partecipazione attiva alle lezioni e precisione nellesecuzione dei compiti.

Kurssi:

- aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn
- omaan tieteenalaan liittyvän tekstin esitteleminen
- kotitehtävät
- 28 tuntia lähiopetusta ja 26 tuntia itsenäistä työskentelyä
- läsnäolovelvoite 75%

Corso:
- partecipazione attiva durante le lezioni
- presentazione di un testo sulla propria materia di studio
- compiti di casa
- 28 ore di lezione e 26 ore di lavoro indipendente
- frequenza obbligatoria 75%

Soveltuu tutkinnon vieraan kielen opinnoksi tai sen osaksi.