Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.10.2019 at 12:00 - 20.10.2019 at 23:59

Description

Humanistisen ja kasvatustieteellisen tiedekunnan kandiohjelmat

Opintojakson tavoitteena on akateemisen asiantuntijan äidinkielisen (suomi) puheviestintä- ja vuorovaikutusosaamisen kehittäminen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • suunnitella ja arvioida viestintää ja vuorovaikutusta
 • toimia asiantuntevasti oman tieteen- ja ammattialansa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
 • hyödyntää saamaansa palautetta oman osaamisensa kehittämisessä
 • tukea muiden opiskelijoiden oppimista palautteen avulla.

Opintojakso on hyvä ajoittaa sellaiseen opintojen vaiheeseen, jossa se parhaiten tukee pää- tai sivuaineopintoihin liittyviä puheviestintätehtäviä (alustukset, esitelmät, puheenvuorot, ryhmätyöskentely jne.) tai työelämään tutustumista, kuten harjoittelussa.

Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat esimerkiksi

 • suhdekeskeisyys vuorovaikutuksessa
 • esiintymistaito ja seminaarikeskustelutaidot
 • ryhmä- ja yhteistyötaidot
 • palautteen antaminen ja vastaanottaminen
 • kuunteleminen ja argumentointi " äänenkäyttö.

Sovitaan erikseen.

Opiskelija osallistuu aktiivisesti yhteiseen oppimisprosessiin ja voi hyödyntää siinä oman alansa kehittyvää asiantuntemusta. Opetuksessa käytetään monipuolisia menetelmiä ja tuetaan erilaisia opiskelutapoja.

Arviointi perustuu opintojakson osaamistavoitteisiin. Kielikeskuksen opintojaksot ja kokeet arvostellaan arvosanoilla hyväksytty ja hylätty.

Syksyllä 2019 oikeusnotaarin tutkintoon kuuluvaa puheviestintä- ja vuorovaikutusosaaminen -kurssia voi opiskella kahdella vaihtoehtoisella tavalla. Ryhmät 5 ja 7 (II periodi) toteutetaan monimuoto-opetuksena. Tämä toteutusvaihtoehto sisältää enimmäkseen etätyöskentelyä. Kurssin suorittaminen edellyttää itseohjatuvuutta ja riittäviä viestintäteknologiavalmiuksia.

Ryhmät 6 ja 8 (II periodi) toteutetaan perinteisesti lähiopetuksena.

Ryhmillä 5 ja 7 puheviestintä- ja vuorovaikutusosaamisen kurssi muodostuu seuraavista osioista:

 1. Aloitusluento
 2. Lähitapaaminen
 3. Verkkoharjoitus
 4. Pienryhmäohjaus (Skype-palaveri tai ohjaustapaaminen)
 5. Symposium

Ryhmillä 6 ja 8 puheviestintä- ja vuorovaikutusosaamisen kurssi muodostuu seuraavista osioista:

 • Aloitusluento
 • Lähitapaaminen 1,2,3

Opintojakso vastaa Kasvatustieteeellisen tiedekunnan vuosien 2015-2017 opetussuunnitelman opintojaksoa 6000021 PY Puheviestintä ja vuorovaikutusosaaminen, 2 op ja Humanistisen tiedekunnan vuosien 2015-2017 opetussuunnitelman opintojaksoa YY12 Puheviestintä, 2 op. Näiden tutkintovaatimusten mukasesti opiskelelvalle rekisteröidään Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa 6000021 PY Puheviestintä ja vuorovaikutusosaaminen, 2 op ja Humanistisessa tiedekunnassa YY12 Puheviestintä, 2 op.