Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
2.1.2019 at 12:00 - 6.1.2019 at 23:59

Description

Valtiotieteellisen tiedekunnan kandiohjelmat

Opintojakson tavoitteena on akateemisen asiantuntijan äidinkielisen (suomi) puheviestintä- ja vuorovaikutusosaamisen kehittäminen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • suunnitella ja arvioida viestintää ja vuorovaikutusta
 • toimia asiantuntevasti oman tieteen- ja ammattialansa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
 • hyödyntää saamaansa palautetta oman osaamisensa kehittämisessä
 • tukea muiden opiskelijoiden oppimista palautteen avulla.

Opintojakson tavoitteena on kehittää opinnoissa ja työelämässä tarvittavia äidinkielisen (suomi) kirjoittamisen sekä puheviestinnän taitoja. Tavoitteena on, että opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee tieteellisten tekstien yleiset ominaispiirteet ja käytänteet
 • osaa referoida, kommentoida ja argumentoida
 • hallitsee lähteiden käytön
 • osaa muokata tekstejään kirjoitusprosessin eri vaiheissa
 • osaa ottaa lukijan huomioon ja vaikuttaa kirjoittamansa tekstin ymmärrettävyyteen
 • osaa soveltaa oppimaansa opiskeluteksteihin, tutkimuskirjoittamiseen ja työelämän kirjoitusviestintään.

Opintojakso suoritetaan ennen kandidaatintyön tekemistä tai viimeistään sen aikana, kuitenkin aikaisintaan ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä.

Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat esimerkiksi

 • kuunteleminen
 • palautteen antaminen ja vastaanottaminen
 • referointi, kommentointi ja argumentointi
 • tekstin kommunikoivuus ja sujuvuus
 • keskeiset kielenhuollon normit, kielioppaat kirjoittamisen tukena
 • tieteellisen tekstin ominaispiirteet
 • lähteiden käyttö
 • työelämäviestintä ja vuorovaikutusosaaminen
 • ryhmäviestintä
 • kirjoitusprosessin vaiheet, kirjoittamista tukevat työtavat, vertaispalautetyöskentely

Vaihtoehtoinen suoritustapa: uusi integraatiopilotti KK-PUVU2OP + KK-AKTE2OP

Tällä kurssilla yhdeksi kurssiksi yhdistyy kaksi opintojaksoa: akateemiset tekstitaidot sekä puheviestintä- ja vuorovaikutusosaaminen. Kurssiin osallistuvalla tulee olla suoritettavanaan molemmat kurssit (yht. 4 op); yhdistelmäkurssia ei voi suorittaa vain osittain. Kurssi kestää 2 periodia, ja osallistujien tulee sitoutua lähiopetukseen koko kurssin ajaksi. Paikkoja on rajoitetusti, ja valinnat tehdään WebOodissa kyselylomakkeen avulla. Kaikille hakijoille ilmoitetaan sähköpostille kurssille pääsystä. Kurssille valittujen tulee vahvistaa osallistumisensa sähköpostitse.

Sovitaan erikseen.

Opiskelija osallistuu aktiivisesti yhteiseen oppimisprosessiin ja voi hyödyntää siinä oman alansa kehittyvää asiantuntemusta. Opetuksessa käytetään monipuolisia menetelmiä ja tuetaan erilaisia opiskelutapoja.

Arviointi perustuu opintojakson osaamistavoitteisiin. Kielikeskuksen opintojaksot ja kokeet arvostellaan arvosanoilla hyväksytty ja hylätty.

Ti 15.1.2019 tapaamisen sijaan tehdään ennakkotehtävä Moodlessa.

Opintojakson kokonaistyömäärä on 54+54 eli 108 tuntia. Lähiopetuksen ja muun työskentelyn määrä vaihtelee opintojakson toteutustavan mukaan. Läsnäolovelvoite on vähintään 75 %.

Opiskelija osallistuu aktiivisesti yhteiseen oppimisprosessiin ja voi hyödyntää siinä oman alansa kehittyvää asiantuntemusta. Opetuksessa käytetään monipuolisia menetelmiä ja tuetaan erilaisia opiskelutapoja.

Opintojakson kirjoitusviestintäosio vastaa vuosien 2016–17 opetussuunnitelman opintojaksoa 79910 Tieteellinen kirjoittaminen