Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.10.2019 at 12:00 - 20.10.2019 at 23:59

Description

Soveltuu tutkintoasetuksen mukaiseksi alempaan korkeakoulututkintoon vaadittavaksi kieliopinnoksi tai sen osaksi.

Studenter inom humanistiska fakulteten. Språkstuderande har skilda grupper, och andra humanister sina egna grupper. Se närmare anmälan till grupperna.

Utgångsnivå: CEFR B1 (pdf).

Gymnasiekurs i svenska (minst medellång lärokurs) eller motsvarande färdigheter.

Om du tror att du inte har tillräckliga färdigheter kan du kontakta ansvarsläraren eller tutorn. En förberedande kurs/valmennuskurssi på nivå A2 kan vara till nytta.

Kursen ger dig sådana muntliga och skriftliga färdigheter som behövs i studierna och i yrkeslivet:

  • att förstå skrivet och talat språk inom det egna studieområdet
  • att skriftligt och muntligt berätta om och diskutera teman inom det egna studieområdet
  • att kunna uttrycka och motivera sina åsikter samt reagera på andras kommentarer
  • att kunna använda språket på ett sätt som motsvarar situationens krav.

Rekommenderas fr.o.m. tredje terminen, tidigast andra terminen.

På kursen behandlas teman inom ditt eget studieområde. Vi diskuterar temana i par och i smågrupper samt i samband med muntliga presentationer och projektarbeten. Den skriftliga färdigheten övar du genom att skriva t.ex. referat och rapporter. Vid behov repeterar och övar vi också grammatik.

Toisen kotimaisen kielen suoritus koostuu kahdesta osasta: suullinen taito (2 op) ja kirjallinen taito (1 op). Ruotsin kirjallinen taito suoritetaan ruotsin suullisen taidon kurssin yhteydessä. Ilmoittautuminen ainoastaan ruotsin suullisen taidon kurssille.

Muistathan tehdä ruotsin lähtötasotestin ennen kuin ilmoittaudut ruotsin kurssille. Tasotesti ohjaa sinua valitsemaan oikeantasoisen ruotsin kurssin. Kirjaudu testiin Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

Alla lähtötasotestin pistemäärän mukaiset suositukset.

  • Alle 27 pistettä: Osallistu valmentavalle kurssille (A2) tai kertaa ruotsia itsenäisesti.
  • 27 pistettä tai enemmän: Osallistu tiedekuntasi tutkintoon kuuluvalle kurssille.
  • Jos saat tasotestistä korkean pistemäärän, sinulla on erityistä perehtyneisyyttä ruotsin kieleen ja hallitset oman alasi peruskielitaidon, voit osallistua korvaavaan kokeeseen.

HUOM! Ruotsin suullinen ja kirjallinen taito arvioidaan ja rekisteröidään erikseen.

Kurssin sijasta ruotsin kielen taidon voi osoittaa korvaavalla kokeella.

Du får information om materialet i början av kursen.

B1 (nöjaktig förmåga) eller B2 (god förmåga) enligt CEFR.

Skalan motsvarar den nivå som krävs av offentligt anställda enligt lagen 424/2003 och förordningen 481/2003.

Mera information om kurstypen (flerform, integrerad kurs etc.) finns i samband med varje grupp.

Kurs med muntligt och skriftligt slutprov.

Kursen består i regel av 42 timmar kontaktundervisning och ungefär lika mycket självständiga studier, men det finns även flerformskurser där kontakttimmarna är färre och andelen självständigt arbete större. Du ska delta aktivt i kursen (minst 75 % närvaro) och lämna in alla kursuppgifter innan du deltar i slutproven. För mer detaljerad information hänvisas till kursens tilläggsuppgifter i samband med anmälningen.

Ett alternativ till kursen är ersättande prov. Mer info, kontakta ansvarsläraren.