Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.10.2019 at 12:00 - 20.10.2019 at 23:59

Description

Studenter med finska som modersmål vid pedagogiska fakulteten. Gruppindelning enligt kandidatprogrammets inriktning, se närmare anmälan.

Utgångsnivå: CEFR B1 (pdf). Gymnasiekurs i svenska (minst medellång lärokurs) eller motsvarande färdigheter. Om du tror att du inte har tillräckliga färdigheter kan du kontakta ansvarsläraren eller tutorn. En förberedande kurs/valmennuskurssi på nivå A2 kan vara till nytta.

Efter kursen kan du

  • förstå talad och skriven svenska
  • ta del av det svenskspråkiga mediala utbudet
  • diskutera centrala teman inom ditt studieområde och blivande yrke
  • presentera muntligt och skriftligt dina åsikter och argumentera för dem
  • se dig själv som en aktiv och medveten språkbrukare i den mångkulturella världen.

Andra läsåret.

Aktuella teman med anknytning till studieprogrammet behandlas genom att samtala, lyssna och skriva. Besök och svenska föreläsningar kan ingå i programmet. Det finns kurser för pedagoger och vuxenpedagoger, barnträdgårdslärare, klasslärare och specialpedagoger, handarbetslärare och slöjdvetare samt lärare i huslig ekonomi. Det finns även gemensamma grupper för alla studieinriktningar.

Toisen kotimaisen kielen suoritus koostuu kahdesta osasta: suullinen taito (2 op) ja kirjallinen taito (1 op). Ruotsin kirjallinen taito suoritetaan ruotsin suullisen taidon kurssin yhteydessä. Ilmoittautuminen ainoastaan ruotsin suullisen taidon kurssille.

Muistathan tehdä ruotsin lähtötasotestin ennen kuin ilmoittaudut ruotsin kurssille. Tasotesti ohjaa sinua valitsemaan oikeantasoisen ruotsin kurssin. Kirjaudu testiin Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

Alla lähtötasotestin pistemäärän mukaiset suositukset.

  • Alle 27 pistettä: Osallistu valmentavalle kurssille (A2) tai kertaa ruotsia itsenäisesti.
  • 27 pistettä tai enemmän: Osallistu tiedekuntasi tutkintoon kuuluvalle kurssille.
  • Jos saat tasotestistä korkean pistemäärän, sinulla on erityistä perehtyneisyyttä ruotsin kieleen ja hallitset oman alasi peruskielitaidon, voit osallistua korvaavaan kokeeseen.

HUOM! Ruotsin suullinen ja kirjallinen taito arvioidaan ja rekisteröidään erikseen.

Kurssin sijasta ruotsin kielen taidon voi osoittaa korvaavalla kokeella.

Läraren ger i början av kursen information om kursmaterialet.

B1 (nöjaktig förmåga) eller B2 (god förmåga) enligt CEFR.

Skalan motsvarar den nivå som krävs av offentligt anställda enligt lagen 424/2003 och förordningen 481/2003.

Vid behov ger ansvarsläraren mer information.

Kurs med muntligt och skriftligt slutprov. Kursen består i regel av 42 timmar kontaktundervisning och ungefär lika mycket självständiga studier, men det finns även flerformskurser där kontakttimmarna är färre och andelen självständigt arbete större. Du ska delta aktivt i kursen (minst 75 % närvaro) och lämna in alla kursuppgifter innan du deltar i slutproven. Ett alternativ till kursen är ersättande prov. Ta kontakt med ansvarsläraren.

Anna Mutanen (småbarnspedagogik)

Elvi Huhtala (andra studieinriktningar)