Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
2.5.2019 at 00:01 - 15.9.2019 at 23:59

Description

  • KLTO vastaa opintojaksosta
  • Opintojakso on valinnainen
  • Opintojakso kuuluu tieteenalaopintoihin
  • Opintojakso on tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille

Opintojaksoilla tarkastellaan kvantitatiivisen tutkimuksen suorittamista vaiheittain. Kurssilla käsitellään myös erityisesti epidemiologisten tutkimusten ja kliinisten kokeiden suunnittelua. Opiskelija perehtyy lisäksi keskeisiin tilastollisiin analyysimenetelmiin ja tilastolliseen päättelyyn sekä niiden tietokonemallinnuksiin SPSS-ohjelman avulla.

Opintojakson voi suorittaa missä tahansa vaiheessa opintoja, järjestetään syyslukukaudella 2017

Kurssin sisältö (teoriaa 16t ja SPSS-mallinnusta 24t, 3+4 op)

Teoriakurssin opintojaksoilla tarkastellaan kvantitatiivisen tutkimuksen suorittamista vaiheittain. Esim. suunnittelu (työ- ja tutkimushypoteesit); aineiston hankinta (kyselylomakkeiden laadinta, keruumenetelmät); analyysi (tutkimusasetelmat, testaaminen, eri mallinnusmahdollisuudet); johtopäätökset (hypoteesien verifiointi, tutkimusraportti). Kurssilla käsitellään myös erityisesti epidemiologisten tutkimusten ja kliinisten kokeiden suunnittelua.

SPSS-jaksolla opiskelija perehtyy keskeisiin tilastollisiin analyysimenetelmiin ja tilastolliseen päättelyyn sekä niiden tietokonemallinnuksiin SPSS-ohjelman avulla. Käsitellään mallinnusta eri esimerkkiaineistojen kanssa: mm. perustunnusluvut, ristiintaulukointi testeineen, korrelaatio, aineiston muokkaus, osionanalyysi, t-testit, Mann-Whitney -testi, Wilcoxonin testi, erilaisia varianssianalyysejä (myös Kruskal-Wallis ja Friedman), lineaarinen ja logistinen regressioanalyysi, pääkomponentti- ja faktorianalyysi, ryhmittelyanalyysi, ym.

Voit suorittaa näistä vain yhden jakson tai molemmat.

Osallistujilta edellytetään käyttäjätunnus yliopiston verkkoon.

Luennot, tehtävät, harjoitukset

Hyväksytty/ hylätty

Kurssin tuoreimmat tiedot, ks. Moodlesta: https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=33128

Similar course in English DocPop-118 in the spring term

Feedback form: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/99646/lomake.html

Osallistujat voivat valita ilmoittautumisjärjestyksessä haluamansa oppimistavan (lähi/etäopetus).