Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
2.1.2020 at 00:01 - 31.3.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 14.5.2020
09:00 - 16:30
Fri 15.5.2020
09:00 - 16:30

Description

 • KLTO vastaa opintojaksosta
 • Opintojakso on valinnainen
 • Opintojakso kuuluu tieteenalaopintoihin
 • Opintojakso on tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille

Tilastollisten analyysien peruskurssi SPSS- ohjelmistolla (tai vastaava).

Kurssilla perehdytään tilastollisiin menetelmiin, joiden avulla voidaan analysoida aineistoja erityyppisissä tutkimusasetelmissa. Menetelmiin tutustutaan erilaisten havainnollisten esimerkkien avulla soveltamalla yhden ja monen selittävän muuttujan malleja. Menetelmien soveltuvuus erilaisiin kysymyksenasetteluihin, mallin oletusten tarkastelu, analyysien toteutus SPSS-ohjelmalla, mallien tulosten tulkinta ja raportointiperiaatteet käydään läpi esimerkkiaineistojen avulla.

Opintojakson voi suorittaa missä tahansa vaiheessa opintoja.

 • Järjestetään syys- ja kevätlukukaudella

Lineaariset mallit (yhdysvaikutukset, sekoittavat tekijät ja vaikutusta muovaavat tekijät):

 • Varianssianalyysi
 • Lineaarinen regressio
 • Kovarianssianalyysi
 • Toistettujen mittausten varianssianalyysi/kovarianssianalyysi

Logistiset regressioanalyysit (yhdysvaikutukset, sekoittavat tekijät ja vaikutusta muovaavat tekijät):

 • Binäärinen logistinen regressioanalyysi
 • Multinominen logistinen regressioanalyysi
 • Kumulatiivinen logistinen regressioanalyysi
 • Toistettujen mittausten logistinen regressioanalyysi (GEE-estimointimenetelmä)

Poisson regressioanalyysi:

 • Esim. selittävien tekijöiden yhteys vastetapahtuman insidenssiin

Elinaika-analyysit:

 • Kaplan Meierin menetelmä
 • Coxin regressioanalyysi

Logistisella regressioanalyysillä voidaan analysoida yhden tai monen selittävän tekijän yhteyksiä luokittelevaan vastemuuttujaan. Lineaariset mallit soveltuvat tilanteeseen, jossa ollaan kiinnostuneita yhden tai monen selittävän muuttujan yhteydestä jatkuvaan vastemuuttujaan. Toistettujen mittausten menetelmillä voidaan analysoida pitkittäisaineistoja, joissa vastemuuttujan arvoja on mitattu useampana ajankohtana. Poisson regressiolla analysoidaan selittävien tekijöiden yhteyksiä vastetapahtumien lukumäärään/insidensseihin. Elinaika-analyyseillä tarkastellaan selittävien tekijöiden yhteyttä päätetapahtumaan (esim. kuolema tai taudin uusiutuminen) huomioiden seuranta-aika tutkimuksen alusta päätetapahtumaan tai tutkimuksen loppumiseen.

Läsnäolo opetuksessa & harjoitustehtävät

 • Hyväksytty/ Hylätty
 • Läsnäolo koko kurssin ajan & tehtävät = 1 op

Koko kurssin opetus tapahtuu pienryhmässä mikroluokassa menetelmäopetuksen ohessa harjoittelemalla esimerkkiongelmia ratkaisemalla. Läsnäolovaatimus.

KLTO-135 Tilastollisten analyysien jatkokurssi SPSS-ohjelmalla on sama kurssi kuin aiempi 921121 Tilastollisten analyysien jatkokurssi SPSS-ohjelmalla.