Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 2.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 9.9.2019
14:15 - 15:45
Mon 16.9.2019
14:15 - 15:45
Mon 23.9.2019
14:15 - 15:45
Mon 30.9.2019
14:15 - 15:45
Mon 7.10.2019
14:15 - 15:45
Mon 14.10.2019
14:15 - 15:45
Mon 28.10.2019
14:15 - 15:45
Mon 4.11.2019
14:15 - 15:45
Mon 11.11.2019
14:15 - 15:45
Mon 18.11.2019
14:15 - 15:45
Mon 25.11.2019
14:15 - 15:45
Mon 2.12.2019
14:15 - 15:45
Mon 9.12.2019
14:15 - 15:45

Description

Kandidatprogrammet för finskugriska och nordiska språk ansvarar för avsnittet. Obligtoriskt för alla studenter som läser nordiska språk eller nordisk litteratur inom kandidatprogrammet för finskugriska och nordiska språk och litteraturer.

Inga förkunskaper.

Efter studieavsnittet kan studenten:

  • redogöra för språkvetenskapens huvudgrenar och dess grundläggande frågor och med hjälp av exempel kunna diskutera vissa grundläggande begrepp och frågor inom lingvistik
  • diskutera och reflektera kring vad språk och kommunikation är utifrån ett språkvetenskapligt utgångssätt
  • definiera vad lingvistik är och beskriva vissa grundläggande metoder samt grunderna i språkvetenskapens historia
  • analysera grundläggande språklig struktur (morfologisk, fonologisk och syntaktisk).
  • göra grundläggande jämförelser av språk systematiskt utifrån ovanstående begrepp
  • redogöra för grunderna i språktypologisk variation utifrån olika språk i världen
  • reflektera kring språkets variation och dess funktion i samhället och för individen på en grundläggande nivå
  • redogöra för hur språken inom utbildningsprogrammet är relaterade till varandra såväl genetiskt som genom språkkontakt

Första terminen under det första studieåret. Avsnittet ges under höstterminen. Kan också avläggas som boktentamen.

Studieavsnittet innehåller en introduktion till språk och språkvetenskaplig forskning. Vi behandlar ett flertal språk som talas runt om i världen och hur dessa kan beskrivas och klassificeras. Studieavsnittet introducerar språktypologi och hur språk kan likna varandra och skilja sig från varandra: vad som är vanligt och vad som är ovanligt. Vi analyserar språk utifrån fonologi, morfologi, syntax och semantik med tonvikt på det svenska språket i första hand och språken i Norden i andra hand. Vi bekantar oss även med lingvistikens historia för att nå en djupare förståelse av nutida forskning.

Svenska kursen:

Dahl, Östen. 2007. Språkets enhet och mångfald. 2a uppl. Studentlitteratur

Andersson, Lars-Gunnar. 2001. Språktypologi och språksläktskap. Liber.

Josefsson, Gunlög. 2011. Svensk universitetsgrammatik för nybörjare. Studentlitteratur

Josefsson, Gunlög. 2011. Svensk universitetsgrammatik för nybörjare. Övningar med facit och kommentarer. Studentlitteratur

Ytterligare läsning meddelas i början på kursen och kan delvis komma att tillhandahållas via Moodle.

Studieavsnittet bedöms på skalan 0-5. Aktiv medverkan, läxor och hemtentamen beaktas i bedömningen.

Studieavsnittet avläggs genom deltagande i föreläsningar och övningstillfällen (workshops) och kräver aktiv närvaro (minst 85%). Studieavsnittet förutsätter även självständigt arbete och redogörelse för detta under lektionerna och via Moodle.

Studieavsnittet kan även avläggas som boktentamen.

Therese Lindström Tiedemann