Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
22.10.2019 at 09:00 - 12.11.2019 at 23:59

Timetable

Description

Opintojaksosta vastaa kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma. Opintojakso on pakollinen kandiohjelman opiskelijoille, mutta koulutusohjelman opiskelijat voivat opintosuunnastaan riippumatta valita vapaasti suomenkielisen (KOK-402S) tai ruotsinkielisen (KOK-402N) version opintojaksosta.

Ei edellytä aiempia opintoja.

Käytyään kurssin opiskelija

  • on perehtynyt kielentutkimuksen eri osa-alueisiin, lähtökohtiin ja ongelmanasetteluun
  • osaa keskustella kielen luonteesta ja kielitieteestä tutkimusalana
  • on saanut yleisen käsityksen kielentutkimuksen metodologiasta ja historiasta
  • tunnistaa keskeiset kielen rakenteeseen liittyvät käsitteet ja tutustuu fonologisten, morfologisten ja syntaktisten ilmiöiden analyysiin
  • harjaantuu typologiseen tarkastelutapaan ja oppii vertailemaan kotimaisten kielten rakenteita muihin maailman kieliin
  • tutustuu kotimaisten kielten ohjelmassa harjoitettuun tutkimukseen sekä näkee sen suhteessa muuhun Suomessa ja maailmalla harjoitettuun kielentutkimukseen.

Opintojen 1. vuosi. Opintojakso järjestetään joka vuosi joko kurssina tai kirjatenttinä.

Kurssilla on tarkasteltavana yhtäältä kielen olemus ja toisaalta sen tieteellinen tutkimus. Kurssilla käsitellään erilaisia maailmassa puhuttuja kieliä ja sitä, miten niitä voidaan luonnehtia ja luokitella. Fonologisia, morfologisia, syntaktisia ja semanttisia ilmiöitä tarkastellaan ennen kaikea kielitypologisesta, maailman kieliä vertailevasta näkökulmasta: Millaiset seikat erottavat ja toisaalta yhdistävät eri kieliä? Mikä on maailman kielissä tavallista, mikä puolestaan harvinaista? Kurssilla tutustutaan myös kielitieteeseen tutkimusalana ja pohditaan kielitieteen eri osa-alueita, lähtökohtia ja ongelmanasettelua. Kielitieteen historian tarkastelu syventää ymmärrystä kandiohjelmassa opetettavista nykyisistä tutkimussuuntauksista, joita käsitellään myös omilla luennoillaan.

Kirjallisuus (kirjatenttivaihtoehto):

Anhava, Jaakko 1999: Maailman kielet ja kielikunnat. S. 9–31 ja 201–241.

Ojutkangas, Krista & Meri Larjavaara & Matti Miestamo & Jussi Ylikoski 2009: Johdatus kielitieteeseen. WSOY.

Kurssin arvioinnissa otetaan huomioon kotitehtävä, lopputentti sekä aktiivinen osallistuminen. Yleinen arvosteluasteikko 0-5.

Opintojakso toteutetaan luentokurssina ja kirjatenttinä.

Kurssilla vaaditaan 85 %:n läsnäoloa.