Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.5.2020 at 09:00 - 31.5.2020 at 23:59
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Conduct of the course

Kunskapsmål:
Efter slutfört studieavsnitt
– känner du till olika akademiska texter, hur de utformas och används.
– kan du läsa och ta till dig vetenskapliga texter på svenska inom din studieinriktning.
– är du bekant med konventionerna för akademiska texter, svenska språknormer samt principerna för källhänvisningar inom din studieinriktning och kan tillämpa dem i en egen text.
– kan du ge och ta emot konstruktiv kamratrespons och bearbeta din text utifrån respons.

Studiematerial och litteratur:
Blomström, Vendela och Wennerberg, Jeanna, 2015: Akademiskt läsande och skrivande. Studentlitteratur.
Svenska skrivregler
svenska.se
Språkriktighetsboken av Svenska språknämnden. 2011.
Material som finns i lärmiljön i Moodle.

Lärandet evalueras i augusti och studieavsnittet får betyget godkänd om alla prestationer har fullgjorts på ett godtagbart sätt.

Description

Studieavsnittet är obligatoriskt för studenter i kandidatprogrammet i språk och i kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer. Studenter från andra kandidatprogram avlägger inte detta avsnitt. Kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer ansvarar för avsnittet.

Studenterna kan välja om de vill läsa denna kurs på svenska även om de har finska som skolspråk. Kursen kräver en stark svenska. För råd vänligen kontakta ansvarig lärare.

Språkvård inom ämnet modersmål och litteratur i gymnasiet eller motsvarande. För studenter inom ämnet nordiska språk ska kursen Textproduktion vara avlagd.

Studenterna kan välja om de vill läsa denna kurs på svenska även om de har finska som skolspråk. Kursen kräver en stark svenska. För råd vänligen kontakta ansvarig lärare.

Studenten fördjupar sin förståelse för särdragen i det akademiska språket och sin språkmedvetenhet över lag.

Under första eller andra året av kandidatstudierna.

KOK-403N Akademiskt skrivande kan avläggas som en allmän tentamen i juli men också som självstudier i form av en nätkurs under perioden 1.6–31.7.2020. Du behöver tillgång till kurslitteraturen, dvs. du behöver låna eller köpa böckerna. Du anmäler dig till nätkursen genom att senast 31.5 registrera dig med nyckeln sommarkurs på följande Moodle-sida: https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=39120

Studierna består av självständig läsning, ta del av undervisningsfilmer, göra kortare uppgifter och skriva längre essäer på svenska. Som examinator fungerar Jannika Lassus (jannika.lassus_at_helsinki.fi). Respons och kursbetyg ges i augusti.

Blomström, Vendela och Wennerberg, Jeanna, 2015: Akademiskt läsande och skrivande, Studentlitteratur
Blomström, Vendela och Persson, Carina, 2014: Muntlig interaktion i akademiskt sammanhang. Studentlitteratur
Språkriktighetsboken av Svenska språknämnden. 2011.

I kursen ingår såväl närundervisning som nätbaserad undervisning.

Studieavsnittet bedöms på skalan godkänd–underkänd.

Studieavsnittet avläggs som en kurs i språkriktighet och vetenskapliga textkonventioner eller som boktentamen. På kursen krävs 85 % närvaro i enlighet med fakultetens bestämmelser.

Jannika Lassus