Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

etätentti

Kesätenttiin tulijoita pyydetään ottamaan yhteys sähköpostitse suorituksen tentaattoriin: sari.paivarinne@helsinki.fi

Kesäkuun tentti järjestetään etätenttinä opiskelijan kanssa sovittavalla tavalla samana päivänä.

Enrol
4.5.2020 at 09:00 - 31.5.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Wed 17.6.2020
10:00 - 14:00

Description

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma. Suomen kielen ja kulttuurin opintosuunta. Perusopinnot, pakollinen.

Opiskelijalla on perustiedot Suomen itsenäisyyttä edeltävän ajan historiasta sekä suomalaisen kulttuurielämän syntyvaiheista. Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy lukemaan, kirjoittamaan ja keskustelemaan Suomen historiaan ja kulttuuriin liittyvistä teemoista.

Ensimmäisen lukuvuoden aikana (syyslukukaudella). Opintojakson voi suorittaa syyslukukaudella kurssina tai koko lukuvuoden ajan kirjatenttinä.

Opinnoissa tutustutaan Suomen itsenäisyyttä edeltävän ajan historiaan sekä siihen liittyviin kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin syy- ja seuraussuhteisiin.

Kirjatenttivaihtoehto:

Kohi, Antti; Palo, Hannele; Päivärinta, Kimmo; Vihervä, Vesa: FORUM V Suomi esihistoriasta autonomian aikaan ja FORUM IV Suomen historian käännekohtia s. 7-157 (Otava 2015).

Suomen taide ja kulttuuri. (osin) Toim: Molarius, Päivi. (Helsingin yliopisto 1993).

Kirjatentistä sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Kirjalliset ja suulliset tehtävät kurssin aikana, teksteihin ja muihin materiaaleihin perehtyminen ja niistä keskusteleminen. Aihepiiriin liittyviä museokäyntejä.

Arvosana määräytyy suoritustavan mukaan joko kotitehtävien, väli- ja loppukuulustelujen tai kirjatentin perusteella. Kurssiarvioinnissa otetaan huomioon myös osallistumisen aktiivisuus. Arvosteluasteikko 1-5.

Salitiedot vain suomenkielen tasokokeelle klo 10-12.

Opintojakson voi suorittaa joko kurssina tai kirjatenttinä. Kurssille osallistujilta vaaditaan 85 % läsnäoloa.