Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.5.2020 at 09:00 - 31.5.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Wed 17.6.2020
10:00 - 14:00

Description

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma. Suomen kielen ja kulttuurin opintosuunta. Perusopinnot, pakollinen.

On suositeltavaa, että opiskelija on suorittanut ainakin toisen Kirjallisuus, kulttuuri ja historia I ja II opintojaksoista.

Opiskelijalla on perustiedot Suomen itsenäisyyden ajan historiasta sekä kirjallisuuden historiasta ja tyylisuunnista. Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy lukemaan, kirjoittamaan ja keskustelemaan lähihistoriaan ja nykykirjallisuuteen liittyvistä teemoista sekä käyttämään kirjallisuuden analysoinnissa tarvittavaa käsitteistöä.

Ensimmäisen lukuvuoden aikana (kevätlukukaudella). Opintojakson voi suorittaa kevätlukukaudella kurssina tai koko lukuvuoden ajan kirjatenttinä /kirjoittamalla kirjallisen työn.

Opinnoissa tutustutaan itsenäisyyden ajan Suomen kirjallisuuden historiaan ja eri aikakausien kaunokirjallisiin teksteihin. Opintojen aikana perehdytään Suomen itsenäisyyden ajan historian tapahtumiin sekä niiden kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin syy- ja seuraussuhteisiin. Tarkasteltavana on myös kansankulttuurin ja populaarikulttuurin ilmiöitä.

Kirjatenttivaihtoehto:

Laitinen, Kai, Suomen kirjallisuuden historia. (Otava 1981–1997, 1.-4. painos). Sivut 348–593 (ei kuitenkaan sivuja 358–367, 383–386, 409–412, 445–451 ja 487–492).

Nykykirjallisuutta käsittelevää materiaalia ja tekstinäytteitä, joista sovitaan vastaavan opettajan kanssa.

Maamme. Itsenäisen Suomen kulttuurihistoria. (osin) Toim. Kaartinen, Marjo; Salmi, Hannu; Tuominen, Marja. (SKS 2016).

Kohi, Antti; Palo, Hannele; Päivärinta, Kimmo; Vihervä, Vesa: FORUM IV Suomen historian käännekohtia s. 159–185 (Otava 2015).

Kirjallisen työn kirjoittamisesta sovitaan vastaavan opettajan kanssa.

Kirjalliset ja suulliset tehtävät kurssin aikana, teksteihin perehtyminen ja niistä keskusteleminen.

Arvosana määräytyy suoritustavan mukaan joko kotitehtävien, väli- ja loppukuulustelujen tai kirjatentin / kirjallisen työn perusteella. Kurssiarvioinnissa otetaan huomioon myös osallistumisen aktiivisuus. Arvosteluasteikko 1-5.

Salitiedot vain suomenkielen tasokokeelle klo 10-12.

Opintojakson voi suorittaa joko kurssina, kirjatenttinä tai kirjoittamalla kirjallisen työn, josta sovitaan vastaavan opettajan kanssa. Kurssille osallistujilta vaaditaan 85 % läsnäoloa.