Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.5.2020 at 09:00 - 31.5.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Wed 17.6.2020
10:00 - 14:00

Description

Opintojakso on pakollinen niille kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelman opiskelijoille, joiden opintosuunta on suomen kieli tai suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit sekä vaihtoehtoinen niille kandiohjelman opiskelijoille, joiden opintosuunta on Suomen kieli ja kulttuuri. Muille opiskelijoille valinnainen opintojakso.

Tavoitteena on saada yleiskuva suomalais-ugrilaisesta eli uralilaisesta kieli­kunnasta, sen päähaaroista, kielisukulaisuuden ja kielen muutoksen perusteista. Niiden avulla perehdytään suomea ja muita suomalais-ugrilaisia kieliä yhdistäviin ja erottaviin piirteisiin ja kielialueiden muuttumiseen pitkällä aikavälillä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee tunnistamaan ja analysoimaan suomea ja muita itämerensuomalaisia kieliä yhdistäviä piirteitä. Hänellä on joitakin perustietoja etäisemmistä suomalais-ugrilaisista kielistä ja niiden puhujayhteisöistä.

Kandiohjelman 1. tai 2. vuosi.

Tarkasteltavana ovat erityisesti läntiset suomalais-ugrilaiset kielet, niitä yhdistävät ja erottavat tekijät sekä eri kielten ja kielialueiden ominaisimmat piirteet. Taustatietona perehdytään suomalais-ugrilaisten kielten maantieteelliseen levikkiin, puhujamäärien kehi­tykseen ja sen historialliseen kontekstiin. Materiaalina hyödynnetään erityyppisiä kieliaineistoja. Lähtökohtana on kielen, erityisesti sanaston ja kieliopin muuttuminen suomen kielen näkökulmasta tarkasteltuna.

Kirjallisuus sovitaan myöhemmin.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Salitiedot vain suomenkielen tasokokeelle klo 10-12.

Luentokurssi TAI kirjatenttivaihtoehto, josta on hyvä neuvotella etukäteen.