Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.5.2020 at 09:00 - 31.5.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Wed 17.6.2020
10:00 - 14:00

Description

Studieavsnittet är obligatoriskt för de som valt nordisk litteratur som sin studieinriktning i kandidatprogrammet för finskugriska och nordiska språk och litteraturer.

Avsnittet är fritt valbart för studenter från andra kandidatprogram.

Studenten har grundläggande kännedom om de centrala författarskapen, verken, stilriktningarna och genrerna i den litteratur som skrivits på finska. Hen känner till de grundläggande riktlinjerna i dess utveckling och de historiska, samhälleliga, språkliga och kulturella villkor som format den. Studenten har kunskap om den finska litteraturens plats och relation till den övriga nordiska litteraturen.

Första eller andra studieåret.

Studieavsnittet ordnas varje år.

Studieavsnittet fokuserar utvecklingen av den finska litteraturen med utgångspunkt i ett antal centrala författarskap, verk, genrer och stilriktningar. De granskade verken diskuteras i relation till de rådande historiska, språkliga, kulturella, sociala och litterära strömningarna som format den. Den finska litteraturens plats och relation till den övriga nordiska litteraturen diskuteras.

Kurslitteraturen meddelas i samband med undervisningen.

Frivilligt, men rekommenderas varmt: Läs så mycket skönlitteratur som möjligt! Läs också kring verken, till exempel biografier och historieforskning som fokuserar utvecklingen av Finland under den ifrågavarande perioden.

Vid bedömning beaktas hur väl studenten behärskar studieavsnittets centrala innehåll samt hens förmåga att använda begrepp och metoder i litteraturanalys. Bedömningsskalan är 0-5.

Salitiedot vain suomenkielen tasokokeelle klo 10-12.

Kursen ges i seminarieform med föreläsningar, förberedda studentdiskussioner, analysuppgifter och presentationer.