Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.5.2020 at 09:00 - 31.5.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Wed 17.6.2020
10:00 - 14:00

Description

Studieavsnittet är obligatoriskt för de studerande som har nordisk litteratur som sin studieinriktning i kandidatprogrammet i finska, finskugriska och nordiska språk och litteraturer.

Studieavsnittet är fritt valbart för studerande (med andra inriktningar inom programmet samt för studerande) inom andra kandidatprogram.

Kandidatexamen eller motsvarande.

Efter godkänt studieavsnitt har den studerande en överblick över centrala författarskap, verk och genrer inom barn- och ungdomslitteratur samt om dess utveckling i Norden. Hen har kännedom om barn- och ungdomsforskningens viktigaste frågeställningar och forskningstraditioner, är bekant med ett antal centrala begrepp som använts i forskningen och kan använda begreppen i analys av enskilda verk. Hen kan också presentera sina rön både skriftligt och muntligt för olika publiker.

Under det första studieåret.

Vid bedömning beaktas hur väl studenten behärskar studieavsnittets centrala innehåll samt förmågan att använda begrepp och metoder i litteraturtolkning. Bedömningsskalan är 0-5.

Salitiedot vain suomenkielen tasokokeelle klo 10-12.

Kursen ges i seminarieform med föreläsningar, förberedda studentdiskussioner, analysuppgifter och presentationer. Den kan också avläggas som fakultetstentamen.