Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.5.2020 at 09:00 - 31.5.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Wed 17.6.2020
10:00 - 14:00

Conduct of the course

I stället för salstentamen kan studieavsnittet avläggas som en självstudiekurs 1.6–31.7.2020. Nyckeln till kursområdet i Moodle är sommarkurs
Var vänlig och registrera dig på kursområdet senast 10.6.2020.
https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=39121

Description

Kandidatprogrammet i nordiska språk ansvarar för studieavsnittet.

Obligatorisk för studenter antagna till kandidatprogrammet.

Studiehelhet: KOK-N100/KOK-P100 Grundstudier i nordiska språk.

Erbjuds även till studerande från andra utbildningsprogram.

Det rekommenderas att man innan studieavsnittet har avlagt avsnittet Språk- och litteraturforskare i samhället; Introduktion till Språkvetenskap.

Efter genomfört studieavsnitt ska studenten kunna

  • använda grundläggande sociolingvistiska och psykolingvistiska begrepp: såsom sociolekt, idiolekt, kodväxling, diglossi, flerspråkighet, språkpolitik, språkproduktion, språkperception, språktillägnande.
  • visa förståelse för språkets roll och funktion som ett samhälleligt och psykologiskt fenomen
  • känna igen basala former av språkets sociala variation
  • reflektera över sitt eget och omgivningens språkbruk som produkter av samhällelig kontext
  • beskriva Finlands språkliga situation – officiella språk, minoritetsspråk
  • redogöra för termer med koppling till språkpolitiska åtgärder

Studieavsnittet rekommenderas avläggas under det första studieåret i kandidatprogrammet.

Ordnas en gång per läsår.

Period 3-4. En eller två perioder.

Studieavsnittet behandlar grundläggande frågor anknutna till språk, samhälle och identitet; språkpolitik; språklig variation och flerspråkighet.

Obligatorisk litteratur:

E. Sundgren (red.) Sociolingvistik (2:a uppl.) (s. 158-194, 274-307, 325-349)

Warren, Introducing psycholinguistics.

Övrig litteratur specificeras av läraren på kursen eller av tentatorn.

På kursen gör studenterna reflekterande uppgifter som stöder inlärningen.

Lärarens metoder kommer att utvärderas genom skriftlig kursvärdering.

Bedömningen på kursen baserar sig på uppgifter, aktivitet under kursen och slutentamen/-uppgift.

Bedömning sker på skalan 1-5.

Salitiedot vain suomenkielen tasokokeelle klo 10-12.

  • Undervisningen sker genom föreläsningar och uppgifter samt läsning och diskussion av central sociolingvistisk och psykolingvistisk litteratur.
  • De inhämtade kunskaperna redovisas genom en sluttentamen eller avslutande uppgift.
  • Närvarokrav: 80% av studieavsnittet
  • Prestationssätt: närundervisning eller läskurs.