Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.5.2020 at 09:00 - 31.5.2020 at 23:59
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Description

Studieavsnittet är obligatoriskt för studenter som valt studieinriktningen Nordiska språk inom Kandidatprogrammet i finsk-ugriska och nordiska språk och litteraturer. I mån av plats är även studerande med studieinriktningen nordiska språk, svenska som andra inhemska språk, välkomna med på kursen.

Grundstudierna i nordiska språk bör vara avlagda.

Språkvård (KOK-N201) och Professionellt skrivande (KOK-N530)

  • Att förstå hur språkliga strukturer bidrar till att skapa betydelser på olika nivåer i texter.
  • Att kunna analysera olika typer av brukstexter utifrån kontextuell, textuell och stilistisk synvinkel.
  • Studenterna blir medvetna om vad som utmärker olika textgenrer och texttyper utifrån olika teoretiska perspektiv.

Efter avlagt studieavsnitt ska studenten

  • ha en förståelse för och kunna tillämpa olika teoretiska perspektiv på analys av text
  • kunna redogöra för centrala begrepp inom textanalytiska teorier
  • tillämpa relevanta metoder för textanalys och presentera analyserna på vetenskapligt sätt
  • argumentera för användningen av olika analysmetoder vid studier av texter i olika genrer

Studenterna rekommenderas ta avsnittet under sin andra termin vid universitetet.

Studieavsnittet ges varje år.

KOK-N202 Textanalys kan avläggas som en allmän tentamen i juni men också som självstudier i form av en nätkurs under perioden 1.6–31.7.2020. Du behöver tillgång till kurslitteraturen, dvs. du behöver låna eller köpa böckerna. Du anmäler dig till självstudier genom att senast 31.5 registrera dig med nyckeln sommarkurs på följande Moodle-sida: https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=39122

Studierna består av självständig läsning, ta del av undervisningsfilmer, göra kortare uppgifter och skriva längre essäer på svenska. Som examinator fungerar Jannika Lassus (jannika.lassus_at_helsinki.fi). Respons och kursbetyg ges i augusti.

Boktentamen, självstudier, eller undervisad kurs.

K. Helgeson, H. Landqvist, A. Lyngfelt , A. Nord & Å. Wengelin (red) Text och kontext. Perspektiv på textanalys. L. Hellspong L. & P. Ledin, Vägar genom texten; P. Holmberg & A-M. Karlsson, Grammatik med betydelse. En introduktion i funktionell grammatik; P. Lagerholm, Stilistik. P. Holmberg, A-M. Karlsson & A. Nord, Funktionell textanalys ss. 53–64, 114–126 och 188–203.

Även annan litteratur kan ingå i avsnittet i överenskommelse med läraren.

Studenternas egen aktivitet är central på kursen både genom läsning av kurslitteraturen, aktivt deltagande under föreläsningarna och genom skriftliga analysuppgifter som görs under kursen och diskuteras inom gruppen.

Bedömningen är kontinuerlig. Bedömningen baserar sig på skriftliga analysuppgifter, aktivt deltagande i diskussioner kring texter samt en mer omfattande slutuppgift.

Bedömning ges på skalan 1-5.

Närundervisad kurs i mån av resurser eller i samband med en annan jämförbar kurs, självstudier (kontakta ansvariga läraren), eller boktentamen.