Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Grammatik II (KOK-N203) 5 Cr Lecture Course 3.9.2020 - 7.5.2021
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Grammatik II (KOK-N203) 5 Cr Course 14.1.2020 - 28.4.2020
Grammar II 5 Cr Online Course 1.1.2020 - 31.7.2020
Grammatik II (KOK-N203) 5 Cr Course 14.1.2019 - 29.4.2019

Target group

Kandidatprogrammet för finskugriska och nordiska språk och litteraturer ansvarar för studieavsnittet.

Studieavsnittet är obligatoriskt för alla studenter inom studieinriktningarna nordiska språk (svenska som modersmål och svenska som andra inhemska språket) samt även inom nordiska språk som valfria studier.

Avsnittet hör till studiehelheterna:

KOK-N200 Ämnesstudier i nordiska språk (svenska som modersmål)

KOK-P200 Ämnesstudier i nordiska språk (svenska som andra inhemska språket)

KOK-N500 Valfria ämnesstudier i nordiska språk (svenska som modersmål)

KOK-P500 Valfria ämnesstudier i nordiska språk (svenska som andra inhemska språket)
När studieavsnittet ges som närundervisad kurs tillämpas principen att egna studieinriktningens studenter först får plats och sedan de som tar nordiska språk som valfria studier. Inom dessa grupper tillämpas anmälningsordningen som urvalsprincip.

Studieavsnittet ingår i KOK-N200 / P200 / N500 / P500, dvs. i ämnesstudierna inom nordiska språk (svenska som modersmål / svenska som andra inhemska språket) och även inom ämnesstudierna inom nordiska språk som valfria studier.

Prerequisites

Studenten bör ha genomfört studieavsnittet KOK-N103 Grammatik I eller motsvarande innan detta studieavsnitt påbörjas.

Learning outcomes

Efter genomfört studieavsnittet ska studenten kunna:

  • förklara och ge exempel på den huvudsakliga grammatiska terminologin på svenska och tillämpa den i egen analys av lite mer avancerade autentiska texter (främst skrivna texter men även talspråk berörs).
  • använda litteratur om svensk grammatik för att motivera och försvara sina analyser.
  • analysera och kategoriser fras- och satsstrukturer i talad och skriven svenska utifrån aktuella teorier samt relatera sin analys till aktuella teorier
  • hänvisa till språksystemets normer i diskussion även av mer komplexa språkliga fenomen såsom platshållartvånget.
  • jämföra svenska varieteters morfologi och syntax, men också jämföra svenska varieteter med andra språk framförallt finska.

Timing

Studieavsnittet rekommenderas att genomföras under det andra studieåret inom kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer, studieinriktningarna nordiska språk eller under den andra eller tredje terminen av valfria studier i nordiska språk. Studieavsnittet får tidigast avläggas samtidigt som KOK-P201 Muntlig och skriftlig färdighet 2, men det rekommenderas att den avläggs efter detta studieavsnitt.

Studieavnittet erbjuds som närundervisad kurs både under höstterminen och vårterminen och kan komma att ordnas under en eller två perioder.

Contents

Studieavsnittets innehåll stöder också utvecklingen av den egna språkliga färdigheten som i övrigt undervisas under studieavsnitten KOK-P101 Muntligt och skriftlig färdighet 1; KOK-N101 Textproduktion; KOK-P201 Muntlig och skriftlig färdighet 2. Dessutom är innehållet viktigt i relation till studieavsnittet KOK-N201 Språkvård och i relation till flera av studieavsnittet inom magisterprogrammet i nordiska språk.

Studieavsnittets innehåll:

Kursen ger en fördjupning i svensk grammatisk analys med tyngdpunkt på satslära samt en förståelse av morfologisk och syntaktisk variation i svenskan där vi också bekantar oss med dialekternas morfologi och syntax.

På studieavsnittet analyserar vi autentiska texter främst i skrift men även till viss del i tal utifrån morfologi och syntax. Vi bekantar oss med konstruktioner i svensk grammatik såsom pseudosamordningar och emfatiska utbrytningar och lär oss skillnaden på textgrammatiska (eller pragmatiska) och satsgrammatiska (eller syntaktiska) perspektiv på grammatik.

Activities and teaching methods in support of learning

Under studieavsnittet läser alla kurslitteraturen och arbetar aktivt med övningar i grammatisk analys och reflektion. Såväl litteraturen som övningarna analyseras ingående under den närundervisade kursen. Det är jätteviktigt att alla tar tid att göra analyser som de försöker motivera utifrån litteraturen och relatera till forskningslitteraturen så att en djupare förståelse av svenska språket kan nås.

Study materials

Obligatorisk litteratur:

Vi läser forskningsartiklar om diverse olika ämnen, samt utdrag ur t.ex.

Ekerot. Dessa jämförs med presentationen i SAG.

Övrig litteratur meddelas av läraren i samband med närundervisad kurs eller i samband med alternativ examination av studieavsnittet.

Källor för vidare övningar i grammatisk analys, vilken som används meddelas av läraren / examinatorn:

  1. Josefsson. 2009. Svensk universitetsgrammatik för nybörjare. Övningsbok. 2:a upplagan eller senare.
  2. Stroh-Wollin. 1998. Koncentrerad nusvensk formlära och syntax. Övningar med facit. Studentlitteratur.
  3. Bolander. 2012. Funktionell svensk grammatik. Övningsbok. 3:e upplagan. Liber.

Lärka, Språkbanken (webbaserade övningar i ordklasser, satsdelar och semantiska roller)

Referenslitteratur:

L-J. Ekerot Ordföljd, tempus och bestämdhet (2:a upplagan eller senare.)

  1. Hultman, Svenska Akademiens Språklära (=SAS).
  2. Källström Svenska i kontrast

Svenskan Akademiens grammatik (=SAG)

Rekommenderade källor för övningar i grammatisk färdighet och grammatiska
normer:

C. Fasth & A. Kannermark.1998. Form i fokus. C. Folkuniversitetets förlag. (notera att ni även bör använda er av det separata facit som finns till denna bok)

Assessment practices and criteria

Bedömningen sker på skalan 0–5 och bygger på aktivt deltagande i alla moment, eventuella deluppgifter och hemtentamen.

Recommended optional studies

Studieavsnittets innehåll kan komma att vidareutvecklas inom KOK-N202 Textanalys; KOK-N206 Teorier och metoder i nordisk språkvetenskap och kan även vidareutvecklas inom KOK-N250/P250 kandidatavhandlingen.

Completion methods

Studieavsnittet rekommenderas att avläggas genom närundervisad kurs med mycket övningsfokus med diskussion av olika analyser, men kan även avläggas genom självstudier via en moodlesida . Självstudieanmälan sker till moodleområde OCH via epost till ansvarig lärare. I moodleområdet hittas också mer information om inlämningsuppgifter och hemtentamen.

Frågor riktas till ansvarig lärare för studieavsnittet.