Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.5.2020 at 09:00 - 19.6.2020 at 23:59

Description

Kandidatprogrammet i nordiska språk ansvarar för studieavsnittet.

Obligatorisk för studenter antagna till kandidatprogrammet.

Studiehelhet: KOK-P200 Ämnesstudier i nordiska språk 45 sp och KOK-P500 Nordiska språk, valfria ämnesstudier 30 sp.

Erbjuds även till studerande från andra utbildningsprogram.

Introduktion till allmän språkvetenskap

Efter avlagd kurs ska studenten kunna:

  • redovisa grundläggande kunskaper i fonetik och fonologi;
  • beskriva de svenska fonemen;
  • förklara, exemplifiera och använda grundläggande fonetiska och fonologiska begrepp såsom fonem, allofon, klusil, främre vokal, apokope, synkope, mm.
  • redogöra för svenskans fonologi i såväl Sverige som Finland, inklusive den dialektal variation;
  • redogöra och diskutera svensk fonologi i ett språkjämförande och typologiskt perspektiv främst i förhållande till finska;
  • analysera svenskt uttal

Kursen rekommenderas avläggas i början av andra året av kandidatutbildningen.

Hösttermin

Period 1 och 2, alternativt intensivt under period 1 eller 2.

Kursen ges varje år.

Studieavsnittet ger en teoretisk introduktion till fonetik och fonologi med särskild tyngd på svenska språkets fonologi och fonologiska variation samt tvärspråkig jämförelse främst med finska.

Bruce, G. 2010. Vår fonetiska geografi. Studentlitteratur.

Engstrand, O. 2007. Fonetik light. Studentlitteratur.

Ivars, A-M. 2015. Dialekter och småstadsspråk. SLS.

Övrig litteratur diskuteras och bestäms i sambråd mellan lärare och studenter i samband med att avsnittet ges.

Föreläsningar, gruppövningar, läsning av kurslitteratur och gruppdiskussioner. Delar av gruppdiskussionerna kan komma att göras med hjälp av moodle.

Lärarens arbete utvärderas skriftligt i slutet av avsnittet. En kortare utvärdering görs även i mitten av avsnittet skriftligt eller muntligt.

Kontinuerlig bedömning på bas av analys- och diskussionsuppgifter, samt en slutuppgift.

Skala 1-5

Kursen har ett moodleområde https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=36513. Kod för självregistrering: FOFO2020.

närundervisning med kontinuerlig bedömning i form av övningar samt en avslutande slutuppgift

obligatorisk närvaro 80%