Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.5.2020 at 09:00 - 31.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Valfritt studieavsnitt.

Kandidatprogrammet i nordiska språk och litteraturer.

Studieavsnittet hör till studiehelheten KOK-N200 ämnesstudier i nordiska språk, KOK-N510 Språkinlärning och svenska som modersmål i skolan (15sp).

Erbjuds även till studerande från andra utbildningsprogram.

Kursen Språkinlärning rekommenderas att avläggas först.

  • Att ge de studerande grundläggande insikter om innehåll och metoder i undervisningsämnet modersmål och litteratur (främst årskurserna 7-9 inom den grundläggande utbildningen samt gymnasiet).
  • Studenterna ska vidare få en allmän bild av läraryrket samt grundläggande kunskaper i didaktisk svenska.
  • De teoretiska insikterna möjliggör för studenterna att omsätta dem i egen forskning
  • Efter kursen har studenterna goda insikter i såväl litteraturundervisning som modersmålsundervisning

Studieavsnittet rekommenderas att avläggas under det andra eller tredje studieåret.

Går varje år på höstterminen.

Under kursen läses aktuell litteratur som behandlas i gemensamma diskussioner. Även något äldre skönlitterärt verk behandlas i gemensamma diskussioner. Studiebesök och skolbesök ingår i kursen. Kursen avslutas med muntliga presentationer och ett skriftligt hemarbete.

Utbildningsstyrelsen: Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 (valda delar); Grunderna för gymnasiets läroplan 2015 (finns som nätpublikation); Gunilla Molloy: Reflekterande läsning och skrivning; Sandra Petas: Finlandssvenska gymnasisters textvärldar. I: Kauppinen m.fl. (red.) Lukiolaisten äidinkieli (s. 384-405); Beatrice Silén: Struktur och fokus i studentuppsatser. I: Lukiolaisten äidinkieli (s. 263-300); Per Olov Svedner: Svenskämnet & svenskundervisning. Delarna och helheten: en didaktisk-metodisk beskrivning och handledning.

Studenternas egen aktivitet är central under kursen genom att läsa och diskutera litteratur i grupp, att hålla muntliga presentationer och genom att skriva en skriftlig hemtentamen. Lärarens metoder kommer att utvärderas genom skriftlig respons i slutet av kursen.

Studieavsnittet kan också avläggas som tentamen.

På kursen utvärderas både muntlig och skriftlig förmåga att presentera teorier och omsätta dem i praktiken. Studentens aktiva roll i diskussioner beaktas också. Bedömning sker på skalan 1-5.

Studieavsnittet kan avläggas antingen på en kurs med närundervisning eller genom att tentera litteratur enligt överenskommelse med den som ansvarar för studieavsnittet.

Hanna Lehti-Eklund vikarierar Maria Green-Vänttinen under höstterminen 2019.