Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Språkinlärning (KOK-N522/NPO292) 5 Cr Lecture Course 8.9.2020 - 8.12.2020
Language acquisition and learning 5 Cr General Examination 14.10.2020 - 14.10.2020
Language acquisition and learning 5 Cr General Examination 4.11.2020 - 4.11.2020
Language acquisition and learning 5 Cr General Examination 2.12.2020 - 2.12.2020
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Language acquisition and learning 5 Cr General Examination 16.9.2020 - 16.9.2020
Language acquisition and learning 5 Cr General Examination 29.7.2020 - 29.7.2020
Language acquisition and learning 5 Cr General Examination 8.7.2020 - 8.7.2020
Language acquisition and learning 5 Cr General Examination 17.6.2020 - 17.6.2020
Language acquisition and learning 5 Cr General Examination 15.5.2020 - 15.5.2020
Language acquisition and learning 5 Cr General Examination 3.4.2020 - 3.4.2020
Language acquisition and learning 5 Cr General Examination 13.3.2020 - 13.3.2020
Language acquisition and learning 5 Cr General Examination 14.2.2020 - 14.2.2020
Language acquisition and learning 5 Cr General Examination 17.1.2020 - 17.1.2020
Language acquisition and learning 5 Cr General Examination 22.11.2019 - 22.11.2019
Language acquisition and learning 5 Cr General Examination 1.11.2019 - 1.11.2019
Language acquisition and learning 5 Cr General Examination 11.10.2019 - 11.10.2019
Language acquisition and learning 5 Cr General Examination 20.9.2019 - 20.9.2019
Språkinlärning (KOK-N522/NPO292) 5 Cr Course 9.9.2019 - 9.12.2019
Språkinlärning 5 Cr General Examination 3.7.2019 - 3.7.2019
Språkinlärning 5 Cr General Examination 12.6.2019 - 12.6.2019
Språkinlärning 5 Cr General Examination 24.5.2019 - 24.5.2019
Språkinlärning 5 Cr General Examination 29.3.2019 - 29.3.2019
Språkinlärning 5 Cr General Examination 18.1.2019 - 18.1.2019
Språkinlärning 5 Cr General Examination 16.11.2018 - 16.11.2018
Språkinlärning 5 Cr General Examination 2.11.2018 - 2.11.2018
Språkinlärning 5 Cr General Examination 5.10.2018 - 5.10.2018
Språkinlärning 5 Cr General Examination 14.9.2018 - 14.9.2018
Språkinlärning (KOK-N522/NPO292) 5 Cr Course 10.9.2018 - 10.12.2018
Language acquisition and learning 5 Cr General Examination 25.7.2018 - 25.7.2018
Language acquisition and learning 5 Cr General Examination 4.7.2018 - 4.7.2018
Language acquisition and learning 5 Cr General Examination 13.6.2018 - 13.6.2018
Language acquisition and learning 5 Cr General Examination 27.4.2018 - 27.4.2018
Language acquisition and learning 5 Cr General Examination 6.4.2018 - 6.4.2018
Language acquisition and learning 5 Cr General Examination 9.2.2018 - 9.2.2018
Language acquisition and learning 5 Cr General Examination 19.1.2018 - 19.1.2018
Language acquisition and learning 5 Cr General Examination 24.11.2017 - 24.11.2017
Language acquisition and learning 5 Cr General Examination 3.11.2017 - 3.11.2017
Language acquisition and learning 5 Cr General Examination 6.10.2017 - 6.10.2017
Språkinlärning 5 Cr Course 7.9.2017 - 14.12.2017

Target group

Ordnas av Kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer

Valfritt studieavsnitt som ingår i studiehelhet KOK-N520, Inlärning och undervisning av svenska

Erbjuds också till studerande från andra utbildningsprogram.

Prerequisites

Avlagda grundstudier rekommenderas.

Learning outcomes

Den som har genomfört studieavsnittet

har fått teoretiska baskunskaper om förstaspråksinlärning och andraspråksinlärning vad gäller svenska språket i Finland och i Sverige

har fått vissa baskunskaper om kopplingen mellan språkinlärning och språkundervisning

behärskar den centrala terminologin om språkinlärning och språkutveckling på svenska

kan läsa och reflektera kring litteratur om de angivna ämnena

kan tillämpa de viktigaste teorierna och begreppen i någon mån

Timing

Studieavsnittet ska helst avläggas efter avlagda grundstudier.

Varje läsår

Contents

baskunskaper i förstaspråksinlärning

baskunskaper i andraspråksinlärning

baskunskaper om kopplingen mellan språkinlärning och språkundervisning

några viktiga teorier och teoretiker (bl.a. Vygotsky, Piaget, Chomsky) inom området

Activities and teaching methods in support of learning

Kurserna inom avsnittet kan bestå bl.a. av föreläsningar, grupparbeten, skolbesök, små anföranden, litteraturläsning, läsecirkel, skriftliga uppgifter och tentamen.

Läraren samlar in skriftlig kursevaluering i slutet av varje kurs.

Alternativt: självstudier och fakultetstentamen.

Study materials

De som avlägger avsnittet som fakultetstentamen läser följande:

Bjar, L. (red.) Det hänger på språket. Lärande och språkutveckling i grundskolan (obl.)

Bjar, L. & Liberg, C. (red.) Barn utvecklar sitt språk (obl.)

Elmeroth, E. Möte med andraspråkselever, kap. 1 (Att lära sig språk) och kap. 6 (Två särskilda ämnen – svenska som andraspråk och modersmål) (obl.)

Hyltenstam, K. & Lindberg, I. (red.) Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle, kap. 1 (Teoretiska ramar för andraspråksforskning) och kap. 4 (Utveckling och variation av svenska som andraspråk enligt processbarhetsteorin) (obl.)

På kursen diskuteras dessutom det multikulturella klassrummet t.ex. på basis av följande litteratur:

Einarsson, A. Interkulturell kompetens i skolan. Möten mellan elever från olika kulturella lärandemiljöer. https://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/4163/Interkulturell%20kommunikation%2061-80.pdf?sequence=1

Fridlund, L. Interkulturell undervisning – ett pedagogiskt dilemma. Talet om undervisning i svenska som andraspråk och i förberedelseklasser. https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/25382/1/gupea_2077_25382_1.pdf

Annan (kompletterande och eventuellt ersättande) litteratur meddelas i samband med kursen.

Assessment practices and criteria

Aktivitet på lektionerna, olika slags muntliga och skriftliga uppgifter, rapport över skolbesök, grupparbete, tentamen. Alternativt: Fakultetstentamen.

Bedömning sker på skalan 0–5.

Recommended optional studies

Studenten kan utveckla sina kunskaper inom kandidatprogrammets övriga kurser, också kurser som är avsedda för blivande lärare.

Completion methods

Närundervisning, ev. skolbesök. Kräver minst 75 % närvaro.

Undervisningen sker genom en kombination av t.ex. föreläsningar, skolbesök, grupparbete, individuellt arbete, studentpresentationer, läsecirkel, skriftliga uppgifter, tentamen.

Kan också avläggas som självstudier & fakultetstentamen.