Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.9.2019 at 09:00 - 1.10.2019 at 23:59

Timetable

Description

Valfritt studieavsnitt

Kandidatprogrammet för finskugriska och nordiska språk och litteraturer

Studiehelhet: KOK-N520, Inlärning och undervisning av svenska

Erbjuds också till studerande från andra utbildningsprogram.

Avlagda grundstudier rekommenderas.

Studenten kan utveckla sina kunskaper inom kandidatprogrammets övriga kurser, också kurser som är avsedda för blivande lärare.

Den som har genomfört studieavsnittet

  • har fått teoretiska baskunskaper om förstaspråksinlärning och andraspråksinlärning vad gäller svenska språket i Finland och i Sverige
  • har fått vissa baskunskaper om kopplingen mellan språkinlärning och språkundervisning
  • behärskar den centrala terminologin om språkinlärning och språkutveckling på svenska
  • kan läsa och reflektera kring litteratur om de angivna ämnena
  • kan tillämpa de viktigaste teorierna och begreppen i någon mån

Studieavsnittet ska avläggas inom kandidatstudierna, helst efter avlagda grundstudier.

Höstterminen

Varje läsår

Perioderna 1 och 2

  • baskunskaper i förstaspråksinlärning
  • baskunskaper i andraspråksinlärning
  • baskunskaper om kopplingen mellan språkinlärning och språkundervisning
  • några viktiga teorier och teoretiker (bl.a. Vygotsky, Piaget, Chomsky) inom området

De som avlägger avsnittet som fakultetstentamen läser följande:

Bjar, L. (red.) Det hänger på språket. Lärande och språkutveckling i grundskolan, 1–188. (obl.)

Bjar, L. & Liberg, C. (red.) Barn utvecklar sitt språk (obl.)

Håkansson, G. Språkinlärning hos barn (obl.)

Hyltenstam, K. & Lindberg, I. (red.) Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle, 25–78, 153–169 (obl.)

Nordenstam, K. & Wallin, I. Osynliga flickor – synliga pojkar (obl.)

Annan (kompletterande och eventuellt ersättande) litteratur meddelas i samband med kursen.

Kurserna inom avsnittet kan bestå bl.a. av föreläsningar, grupparbeten, skolbesök, små anföranden, litteraturläsning, läsecirkel, skriftliga uppgifter och tentamen.

Läraren samlar in skriftlig kursevaluering i slutet av varje kurs.

Alternativt: självstudier och fakultetstentamen.

Aktivitet på lektionerna, olika slags muntliga och skriftliga uppgifter, rapport över skolbesök, grupparbete, tentamen. Alternativt: Fakultetstentamen.

Bedömning sker på skalan 0–5.

Närundervisning, ev. skolbesök

Kräver minst 80 % närvaro.

Undervisningen sker genom en kombination av t.ex. föreläsningar, skolbesök, grupparbete, individuellt arbete, studentpresentationer, läsecirkel, skriftliga uppgifter, tentamen.

Kan också avläggas som självstudier & fakultetstentamen.