Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Description

Studieavsnittet är obligatoriskt för huvud- och biämnesstudenter.
Kandidatprogrammet i nordiska språk och litteraturer
Studiehelheten KOK-P200, ämnesstudier i nordiska språk 45sp och KOK-P500 Nordiska språk, valfria ämnesstudier 30 sp.

Kursen Muntlig och skriftlig färdighet 1 (eller motsvarande) ska vara godkänd.

Efter avslutad kurs kan studenten kommunicera muntligt och skriftligt på nivå C.1.1 på CEF-skalan. Studenten kan tillämpa principer för vetenskapligt skrivande. Studenten behärskar artighetsstrategier i gruppkommunikation och responsgivande, både då det gäller muntliga presentationer och skrivna texter.

Studieavsnittet rekommenderas att avläggas under det andra studieåret.

Ordnas varje år på höstterminen (perioderna 1 och 2) och vårterminen (perioderna 3 och 4).

Under kursen utvecklar studenten sina färdigheter i praktisk svensk fonetik och i vetenskapligt skrivande. Därtill behandlas och tillämpas strategier för muntliga och skriftliga presentationer samt responsgivande.

Catarina Persson & Vendela Blomström. 2014. Muntlig interation i akademiska sammanhang. Studentlitteratur.

Två skönlitteratära romaner (närmare anvisningar följer)

Material på moodle

Närmare anvisningar och ytterligare litteratur kommer vid kursstart

Studenternas egen aktivitet är central under kursen. Arbetssätt är bl.a. läsning och diskussion i grupp, muntliga presentationer, skrivande och responsdiskussion på nätet, och ett skriftligt slutarbete. Lärarens metoder utvärderas genom skriftlig respons i slutet av kursen.

Bedömningsskala 1-5.

Studieavsnittet avläggs genom deltagande i kursen, där minst 80% närvaro krävs. Studentens aktivitet under kursen är av avgörande betydelse.

Hanna Lehti-Eklund vikarierar Maria Green-Vänttinen under höstterminen 2019.