Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.5.2020 at 09:00 - 31.5.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Wed 17.6.2020
10:00 - 14:00

Description

Opintojaksosta vastaa kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma. Opintojakso on pakollinen. Opintojakson voivat suorittaa vain opiskelijat, joilla on suomen kielen opinto-oikeus.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tarkastella muodon ja merkityksen suhdetta kielessä, ts. sitä järjestelmää, joka yhdistää merkitykset sanoihin ja kieliopin erilaisiin yksiköihin. Hän kykenee analysoimaan kielellisten ilmausten merkityksiä kontekstissaan ja osana diskurssia.

Opintojen 1. vuosi. Kurssi järjestetään yleensä syyslukukaudella, jakson voi tenttiä molemmilla.

Opintojaksossa tutustutaan merkityksen käsitteeseen ja merkityksen eri lajeihin sekä merkityksen kuvaamisen ja analysoinnin keinoihin. Merkityksiä tulkitaan osana kielenkäytön eri muotoja. Opiskelija omaksuu merkityksenkuvauksen perusterminologian ja hänelle muodostuu käsitys semantiikan ja pragmatiikan suhteesta. Lisäksi käsitellään sanastontutkimuksen eli leksikologian suhdetta sanakirjojen kirjoittamiseen eli leksikografiaan ja nimistöntutkimuksen perusteita.

Huom! Kirjatentin voivat suorittaa vain opiskelijat, joilla on suomen kielen opinto-oikeus.

Sovi tentti kuulustelijan kanssa.

Kirjatenttivaihtoehto: Kuiri, K.: Semantiikan peruskurssi; Larjavaara, M.: Pragmasemantiikka, luvut 3.1 -3.4 (s.103-159), 4 (s. 208-276), 6.2 - 6.3 (s. 399-434), 6.6 ja 7 (s. 466-543); Saeed, J.I.: Semantics, luvut 1, 2, 5, 7 ja 11 (s. 3-50,116-147, 181-218 ja 342-382); Ainiala, T. – M. Saarelma – P. Sjöblom: Nimistöntutkimuksen perusteet. Sivut 12-38, 86-130, 206-247.

Luentokurssi tai vastuuhenkilön kanssa sovittava kirjatentti.

Arvosteluasteikko 0-5. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota erityisesti opitun soveltamiseen.

Salitiedot vain suomenkielen tasokokeelle klo 10-12.

Kurssi tai kirjatentti. Tenttikirjallisuudesta sovitaan vastuuhenkilön kanssa.