Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
20.8.2019 at 09:00 - 10.9.2019 at 23:59

Timetable

Description

Opintojaksosta vastaa kotimaisten ja kirjallisuuksien kandiohjelma. Opintojakso on pakollinen ja kuuluu suomen kielen aineopintoihin. Opintojakson voivat suorittaa vain opiskelijat, joilla on suomen kielen opinto-oikeus.

Suomen kielen perusopinnot

Opiskelija ymmärtää, mitä monikielisyys ja kielellisten resurssien moninaisuus tarkoittavat yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta. Hän oppii tarkastelemaan suomen kieltä oppimisen kohteena sekä tuntee toisen kielen oppimista ja käyttöä käsittelevää tutkimusta sekä alan keskeisiä käsitteitä.

Opintojakson suositeltu suoritusajankohta on aineopintojen vaiheessa, perusopintojen suorittamisen jälkeen. Opintojakson voi suorittaa lukuvuosittain järjestettävällä kurssilla tai tenttimällä.

Tarkasteltavina ovat muun muassa erilaiset näkökulmat suomen kieleen ja sen oppimiseen toisena tai vieraana kielenä, kielenoppimisen tutkimukseen, kielitaidon käsite sekä kaksi- ja monikielisyys niin yksilön kuin yhteisön näkökulmasta.

Huom! Kirjatentin voivat suorittaa vain opiskelijat, joilla on suomen kielen opinto-oikeus.

Opintojakson voi suorittaa joko kurssilla tai tenttimällä seuraavat teokset: Kalliokoski, Kotilainen & Pahta (toim.), Kielet kohtaavat. Helsinki: SKS; Tanner & Kokkonen (toim.), Suomenopetus, kielitaito ja tutkimus. Kakkoskieli 6. Helsinki: Helsingin yliopiston suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos sekä Dahl: Kuinka eksoottinen kieli suomi on? – Virittäjä 4/2008, s. 545–559. http://www.kotikielenseura.fi/virittaja/hakemistot/jutut/2008_545.pdf

Kirjalliset ja suulliset tehtävät kurssin aikana, oheiskirjallisuuteen perehtyminen ja siitä keskusteleminen.

Arvioinnissa otetaan huomioon lopputentti tai kurssitehtävät, aktiivinen osallistuminen. Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.

Kurssi tai kirjatentti