Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
18.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

Description

Kursen är obligatorisk för samtliga studenter inom KSV.

Samhällsvetenskapernas metodologi och Introduktion till statistik.

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan

  • självständigt formulera empiriskt testbara hypoteser,
  • demonstrera förståelse för hur urval görs och hur begrepp operationaliseras och göras mätbara,
  • känna till olika metoder för datainsamling i samhällsvetenskaplig forskning,
  • använda och självständigt genomföra envägs och faktoriell variansanalys och hierarkiska regressioner, samt förstå de bakomliggande principerna,
  • använda och självständigt genomföra multipla regressioner, och hierarskiska regressioner med dummy variabler samt förstå principerna för icke-linjära modeller,
  • tolka och rapportera multivariat data på ett lämpligt sätt.

Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras: Andra året av kandidatprogrammet.

Studieavsnittet ordnas: Höstterminen period II eller vårterminen period III.

Kursen består av föreläsningar och övningsarbeten och gruppuppgifter. Till kursen hör en skriftlig tentamen.

Göran Djurfeldt, Rolf Larsson & Ola Stjärnhagen (2010). Statistisk verktygslåda 1. Göteborg: Studentlitteratur. 2. uppl.

Christofer Edling & Peter Hedström (2003). Kvantitativa metoder. Göterborg: Studentlitteratur

Studieavsnittet bedöms med betygsskalan 0-5.

En skriftlig examen vid slutet av kursen om multivariat statistisk analys (100%)

Alla som avlägger studieperioden deltar i föreläsningar (80 % närvaro krävs), övningar och skriftlig tentamen.

Universitetslektorn i forskningsmetodik