Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
18.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

Description

Studieavsnittet kan enbart avläggas av studenter i KSV.

Samhällsvetenskapliga forskningsstrategier och forskningsmetoder.

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt:

  • förstår och kan förklara vad samhällsvetenskaplig forskning med en kvalitativ ansats innebär,
  • känner till och kan skilja mellan de viktigaste kvalitativa metoderna för insamling och analys av datamaterial,
  • förstår hurdana typer av frågeställningar och empiriska material som olika kvalitativa metoder lämpar sig för,
  • kan redogöra för forskningsetiska principer och betydelsen av reflexivitet i forskningsprocessen,
  • har kunskap om hur kvaliteten på kvalitativa studier bedöms.

Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras: I slutskedet av studierna i KSV.

Studieavsnittet ordnas: Höstterminen, period I.

Kursen består av föreläsningar. Till kursen hör en skriftlig tentamen.

  1. Burr, V. (2015). Social constructionism. Routledge. 286s.
  2. Fejes, A. & Thornberg, R. (2014). Handbok i kvalitativ analys. Liber. 288s.
  3. Kvale, S & Brinkmann, S.. Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund 2014. 412s.
  4. Silverman, D. (2015). Interpreting qualitative data. Sage. 520s.

Studieavsnittet bedöms på betygsskalan 0-5. Bedömningskriterier delas ut i samband med kursen eller fås vid behov av tentator.

Alla som avlägger studieperioden deltar i föreläsningar och skriftlig tentamen. Närvarokrav 80 %.

Universitetslektorn i sociologi samt universitetslektorn i socialpsykologi