Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
3.10.2019 at 09:00 - 28.10.2019 at 23:59

Description

Studieavsnittet kan enbart avläggas av studenter i KSV med socialt arbete som inriktning.

Avsnittet Forskning i socialt arbete samt de allmänna metodikstudierna rekommenderas.

Efter avlagt studieavsnitt skall studenten:

  • ha insikter i det i kandidatavhandlingen valda forskningsmetodologiska angreppsättet, relaterade frågor om datainsamling och analys av data och till metoden relaterade forskningsetiska utmaningar,
  • känna till och kunna kritiskt granska tidigare studier som tillämpar den valda forskningsmetoden,
  • kunna tillämpa insikterna vid planering och genomförande av det egna kandidatavhandlingsarbetet.

Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras: I slutskedet av studierna i socialt arbete.

Studieavsnittet ordnas: I anslutning till kandidatseminarierna i socialt arbete.

I studieavsnittet fördjupar sig studenten i för den egna kandidatavhandlingen lämpade datainsamlings- och analysmetoder. I ett skriftligt arbete redogörs för och diskuteras kritiskt tidigare undersökningar med relevans för socialt arbete som har närliggande metodologiska utgångspunkter, och formuleras metodologiska utgångspunkter för det egna avhandlingsarbetet. Också metodens/-ernas tänkbara forskningsetiska implikationer berörs.

Kursen består av författandet av en metodologisk essä under seminarier eller lärarhandledning, efter en introducerande föreläsning.

Litteratur som studenten själv sammanställer enligt lärarens anvisningar.

Se Studieavsnittets innehåll.

Studieavsnittet bedöms på betygsskalan 0-5. Bedömningskriterier meddelas i samband med kursen eller fås av tentator.

Alla som avlägger studieperioden deltar i ev. föreläsningar/seminarier och författar en essä.

Stina Sjöblom, Karin Creutz och Camilla Granholm