Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
12.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 8.1.2020
12:15 - 16:45
Wed 22.1.2020
12:15 - 16:45
Wed 5.2.2020
12:15 - 16:45
Wed 19.2.2020
12:15 - 16:45

Description

Studieavsnittet är öppet för alla studenter i KSV. Studenter i KSV med inriktning socialt arbete antas i första hand, därefter studenter med andra inriktningar i KSV.

Socialarbetets grunder, Introduktion till socialpolitiken.

Efter avlagd kurs kan den studerande:

  • redogöra för olika men vetenskapligt likvärdiga metoder som baserar sig på olika samhällsvetenskapliga traditioner, som till exempel aktionsforskning och praktikforskning,
  • koppla dessa olika metoder till olika sätt att definiera kunskapens subjekt och objekt samt hur olika metodologiska val inverkar på synen av socialt arbete inom olika delområden, som till exempel barnskyddet, missbrukarvården eller service för personer med funktionsnedsättning,
  • utveckla vidare sitt eget kreativa vetenskapliga skrivande på ett sätt som förbereder kandidat- och Pro Gradu-avhandling.

Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras: I mitten av studierna (andra året).

Studieavsnittet ordnas: Våren, period III.

Föreläsningskurs, diskussion av forskningslitteratur på nätet och i smågrupper, kursessä.

Litteratur enligt anvisningar.

Bredvidläsning:

  • Payne, M. (2015): Modern teoribildning i socialt arbete. Natur & Kultur. 566 sidor. (eller den engelskspråkiga upplagan)
  • Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj (2008): Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. Studentlitteratur.
  • Backman, Jarl (2008) Rapporter och uppsatser. Andra upplagan 223 s.. Lund: Studentlitteratur. 3. uppl. 2016 223 s.
  • Hirsjärvi, Sirkka; Remes, Pirkko & Sajavaara, Paula red. (2008 eller nyare upplaga) Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi 2015: 20 p. 464 sivua

Studieavsnittet bedöms som godkänt/underkänt. Studerande får skriftlig feedback på sin essä.

Kursen avläggs genom att delta i föreläsningarna, läsa texter angivna av föreläsaren samt delta i gruppdiskussionerna och genom att skriva en kursessä om ett valbart tema inom socialt arbete.

Universitetslektorn i socialt arbete