Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.5.2019 at 09:00 - 31.7.2019 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 23.8.2019
12:00 - 16:00

Description

Studerande inom KSV prioriteras, därefter övriga studerande vid HU.

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan:

  • förstå och förklara vad socialpsykologi som vetenskap är,
  • förstå och förklara hur socialpsykologin som vetenskap utvecklats,
  • beskriva socialpsykologins centrala forskningsmetoder och jämföra klassiska experiment och undersökningar med dagens forskning,
  • förstå och tillämpa grundläggande socialpsykologiska begrepp,
  • ge exempel på hur socialpsykologiska teorier tillämpas i praktiska situationer,
  • känna till grunderna i några av socialpsykologins centrala forskningsområden,
  • beskriva vad en socialpsykolog i arbetslivet sysslar med.

Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras: I början av studierna i socialpsykologi, introduktionskurs.

Studieavsnittet ordnas: Höstterminen, period II.

Kursen består av föreläsningar samt övningar och uppgifter i grupp och individuellt. Minst 80 % närvaro förutsätts.

  • Helkama, K., Myllyniemi, R. & Liebkind, K. mfl. Socialpsykologi – en introduktion. Liber, 2017.
  • Smith, E. R. & Mackie, D. M., Social Psychology. New York 2007 eller Smith, E.R, Mackie, D.M., & Claypool, H.M. Social Psychology. New York 2015.
  • Sutton, R., & Douglas, K. Social Psychology. New York 2013.

Alternativ

a) Kursmaterial samt litteratur som anges av läraren tenteras i samband med kursen eller vid allmänt tentamenstillfälle.

b) Litteraturstudier. (Smith & Mackie (& Claypool), ca 560 s. och kap. 1, kap. 5 och kapitlen 12-15 i Sutton & Douglas, ca. 270 s., tenteras vid allmänt tentamenstillfälle.)

Kursen bedöms med betygsskalan 0­­­-5. Bedömningskriterier delas ut i samband med kursen eller fås vid behov av tentatorn.

Please fill in chosen literature and information on how you are completing the course (even if there are no optional forms of completion)

Studieavsnittet kan avläggas på två sätt:

a) studenten deltar i kursen och gör de övningar och uppgifter som ingår i kursen, inkl. kurstentamen av litteratur som uppges av läraren i samband med kursen

b) studenten avlägger studieavsnittet via litteraturtentamen vid ett av socialpsykologins allmänna tentamenstillfällen eller i examinarium ifall det är möjligt

Universitetslektorn i socialpsykologi