Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
17.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
12:30 - 16:30

Description

Jakso ei edellytä edeltäviä opintoja, mutta on suositeltavaa suorittaa kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman perusopinnot ennen aineopintotason kursseja.

Opiskelija tunnistaa alue- ja kulttuurintutkimuksen keskeiset teoreettiset käsitteet ja lähestymistavat ja omaksuu konstruktionistisen näkökulman kulttuurien tutkimukseen. Opiskelija tuntee alue- ja kulttuurintutkimuksen teema-alueita ja tutkimustraditioita ja osaa soveltaa niitä tulkitessaan kulttuurisia ilmiöitä alueellisissa konteksteissaan.

Opintojakson aikana perehdytään alue- ja kulttuurintutkimuksen tutkimukselliseen käsitteistöön ja kulttuuriteorian perusteisiin sekä tarkastellaan kulttuurisen merkityksen prosesseja ja kategorioita suhteessa tieteenalan tutkimustraditioihin ja niin alueellisiin kuin globaaleihinkin konteksteihin.

Kurssin aikana tutustutaan aihetta tukevaan oheiskirjallisuuteen, joka ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

Kurssi arvostellaan asteikolla 0-5. Arviointikriteerinä käytetään aktiivista osallistumista ja oheiskirjallisuuteen tutustumista. Arviointimenetelminä käytetään yhdistellen muun muassa luentotenttejä, esseiden ja harjoitustehtävien kirjoittamista ja esite

Jakso toteutetaan ensisijaisesti luentokurssina. Vaihtoehtoisesti jakson voi suorittaa kirjatenttinä, josta on sovittava etukäteen jaksosta vastaavan opettajan kanssa.
Kirjatentti:

Lue seuraavat kolme teosta:

  • Burke, Peter (2009): Cultural Hybridity.
  • During, Simon (2005): Cultural Studies: A Critical Introduction.
  • Longhurst, Brian, Greg Smith, Gaynor Bagnall, Garry Crawford & Miles Ogborn (2008 tai 2016): Introducing Cultural Studies.