Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
17.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
12:30 - 16:30

Description

Kulttuurien tutkimuksen perusopinnot sekä taidehistorian tieteenalaopinnot.

Tavoitteena on, että opiskelija saa hyvän käsityksen taidehistorian lähestymistavoista sekä keskeisistä käsitteistä ja teorioista. Hän ymmärtää eri lähestymistapojen eroja ja pystyy analysoimaan eri tutkijoiden tapoja rakentaa tutkimuksensa. Opiskelija oppii hahmottamaan, kuinka erilaiset esimerkiksi yhteiskuntatieteelliset, filosofiset tai kirjallisuustieteestä omaksutut lähestymistavat ovat vaikuttaneet taidehistorialliseen ajatteluun.

Opintojakso antaa yleiskuvan eri lähestymistavoista ja opettaa suhtautumaan kriittisesti ja analyyttisesti eri näkökulmiin. Jakso tukee opiskelijaa valitsemaan omaan tutkielmaansa sopivan näkökulman. Tarkoitus on pohtia, millä monilla tavoilla tiettyä kohdetta voi lähestyä ja miten nämä tuottavat kohteesta erityyppistä tietoa. Pyrkimyksenä ei ole arvottaa eri näkökulmia, vaan oppia näkemään niiden välisiä sidoksia. Jakso lisää ymmärrystä taidehistorian tutkimuksessa käytetyn teoreettisen ajattelun kontekstisidonnaisuudesta ja historiallisista kerrostumista. Opintojakso on sidoksissa opintojaksolle Taidehistorian tutkimushistoria (TA216), sillä tutkimushistoriaan kuuluvat teoreettiset avaukset ja painotukset ovat vuorovaikutuksessa käynnissä olevan ajattelun ja ajankohtaisten näkökulmien kanssa.

Ilmoitetaan kunkin kurssin alussa.

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää tehtävänannon toteuttamista. Jakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Jakso suoritetaan joko kurssina tai esseen muodossa. Kurssisuoritukseen kuuluu muun muassa opintokäyntejä ja ryhmätöitä.